LI­KA CES­TE

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Tr­go­vač­ko druš­tvo Li­ka ces­te ima vo­de­će mjes­to u ces­tar­skoj dje­lat­nos­ti u Lič­ko-senj­skoj žu­pa­ni­ji. Sa svo­jih dvjes­to­ti­njak za­pos­le­nih tvrt­ka obav­lja pos­lo­ve odr­ža­va­nja, gra­đe­nja i za­šti­te ces­ta i ces­tov­nih objekata. Os­nov­na dje­lat­nost je re­dov­no odr­ža­va­nje ces­ta, ljet­no i zimsko, a ma­njim di­je­lom i gra­đe­nje. Zbog ge­ograf­skog po­lo­ža­ja i kli­me po­seb­nu važ­nost ima zim­ska služ­ba, od­nos­no osi­gu­ra­nje pro­hod­nos­ti ces­ta u zim­skim uvje­ti­ma na po­vez­ni­ci kon­ti­nen­tal­ne i ja­dran­ske Hr­vat­ske. Li­ka ces­te su u 2010. go­di­ni os­tva­ri­le pri­hod od 47,5 mi­li­ju­na ku­na, što je bio pad od 11,5 pos­to u od­no­su na go­di­nu pri­je. Šted­nja sre­diš­nje dr­ža­ve i po­s­lje­dič­ni iz­os­ta­nak in­fras­truk­tur­nih inves­ti­ci­ja sma­nji­li su obu­jam pos­lo­va­nja tvrt­ke u ovoj go­di­ni. Tren­do­vi s početka go­di­ne po­ka­zu­ju da bi tvrt­ka u ovoj go­di­ni mo­gla os­tva­ri­ti pad pri­ho­da od 15 pos­to u od­no­su na lanj­ski. Pred­sjed­nik Nad­zor­nog od­bo­ra tvrt­ke je Dra­žen Pe­ra­nić, a di­rek­tor Go­ran Tom­lje­no­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.