Ko­ji rad­ni­ci smi­ju ra­di­ti u noć­noj smje­ni

Pi­ta­nja i od­go­vo­ri

Poslovni Dnevnik - - Pravo -

Rad u smje­na­ma je or­ga­ni­za­ci­ja ra­da pre­ma ko­joj do­la­zi do iz­mje­ne rad­ni­ka na is­tom rad­nom mjes­tu i mjes­tu ra­da u skla­du s ras­po­re­dom rad­nog vre­me­na, ko­ji mo­že bi­ti pre­ki­nut ili ne­pre­ki­nut, uklju­ču­ju­ći iz­mje­nu smje­na.

Smjen­ski radnik je radnik ko­ji, kod pos­lo­dav­ca kod ko­jeg je rad or­ga­ni­zi­ran u smje­na­ma, ti­je­kom jed­nog tjed­na ili jed­nog mje­se­ca na te­me­lju ras­po­re­da rad­nog vre­me­na, po­sao obav­lja u raz­li­či­tim smje­na­ma. Ako je rad or­ga­ni­zi­ran u smje­na­ma ko­je uklju­ču­ju i noć­ni rad, mo­ra se osi­gu­ra­ti iz­mje­na smje­na ta­ko da radnik u noć­noj smje­ni ra­di uzas­top­ce naj­du­že je­dan tje­dan. Pos­lo­da­vac je pri or­ga­ni­za­ci­ji noć­nog ra­da ili ra­da u smje­ni du­žan vo­di­ti oso­bi­tu bri­gu o or­ga­ni­za­ci­ji ra­da pri­la­go­đe­noj rad­ni­ku te o si­gur­nos­nim i zdrav­s­tve­nim uvje­ti­ma u skla­du s na­ra­vi pos­la ko­ji se obav­lja no­ću ili u smje­ni.

Rad­ni­ku ko­ji ras­po­re­dom rad­nog vre­me­na bu­de odre­đen da rad obav­lja kao noć­ni radnik, pri­je za­po­či­nja­nja tog ra­da, kao i re­do­vi­to ti­je­kom tra­ja­nja ra­da noć­nog rad­ni­ka, pos­lo­da­vac je du­žan omo­gu­ći­ti zdrav­s­tve­ne pre­gle­de.Tro­ško­ve zdrav­s­tve­nog pre­gle­da sno­si pos­lo- da­vac. Ako se zdrav­s­tve­nim pre­gle­dom ut­vr­di da noć­ni radnik zbog noć­nog ra­da ima zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma, pos­lo­da­vac mu je du­žan ras­po­re­dom rad­nog vre­me­na osi­gu­ra­ti obav­lja­nje is­tih pos­lo­va iz­van noć­nog ra­da. Uko­li­ko pos­lo­da­vac ne mo­že osi­gu­ra­ti obav­lja­nje pos­lo­va iz­van noć­no­ga ra­da, du­žan mu je po­nu­di­ti skla­pa­nje ugo­vo­ra o ra­du za obav­lja­nje pos­lo­va iz­van noć­no­ga ra­da za ko­je je spo­so­ban, a ko­ji, što je vi­še mo­gu­će, mo­ra­ju od­go­va­ra­ti pos­lo­vi­ma na ko­ji­ma je radnik pret­hod­no ra­dio.

Pos­lo­da­vac je du­žan noć­nom rad­ni­ku ko­ji je u ra­du iz­lo­žen oso­bi­toj opas­nos­ti ili te­škom fi­zič­kom ili men­tal­nom na­po­ru ut­vr­di­ti ras­po­red rad­nog vre­me­na ta­ko da ne ra­di vi­še od osam sa­ti u raz­dob­lju od dva­de­set če­ti­ri sa­ta u ko­jem ra­di no­ću.

Ines Bro­zo­vić,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.