Gu­ver­ne­ra če­ka palj­ba u Sa­bo­ru?

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Ovog tjed­na na sto­lo­ve zas­tup­ni­ka u Sa­bo­ru sti­že go­diš­nje iz­vješ­će o ra­du Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke u 2010. Na tris­to­ti­njak stra­ni­ca iz­vješ­će po­kri­va me­đu­na­rod­no okru­že­nje, sta­nje u do­ma­ćoj eko­no­mi­ji te po­te­ze ko­je je sre­diš­nja ban­ka po­vuk­la u proš­loj go­di­ni.

Bu­du­ći da je o ključ­nim po­te­zi­ma HNB re­do­vi­to oba­vje­šta­vao jav­nost, re­dov­no pos­lo­va­nje ne bi tre­ba­lo pred­stav­lja­ti pro­blem. No s ob­zi­rom na pri­bli­ža­va­nje da­tu­ma iz­bo­ra i po­di­za­nje po­li­tič­kih ten­zi­ja oče­ku­je se žus­tra ras­pra­va, ali u ko­nač­ni­ci ipak pri­hva­ća­nje iz­vješ­ća. Dje­lo­mič­no je to već naj­a­vi­la Vla­da ko­ja je po­ru­či­la da ne­ma pri­mjed­bi na iz­vješ­će, ali ipak ni­je pro­pus­ti­la upo­zo­ri­ti da su ne­to ka­mat­ni pri­ho­di HNB-a bi­li za 345,4 mi­li­ju­na ku­na ili go­to­vo 60 pos­to ni­ži ne­go 2009.

S po­li­tič­kom palj­bom u Sa­bo­ru na rad HNB-a upu­će­ni iona­ko ra­ču­na­ju već ne­ko­li­ko mje­se­ci. Pri­tom ar­gu­ment ni­žih pri­no­sa ocje­nju­ju u naj­ma­nju ru­ku ba­nal­nim jer je sre­diš­nja ban­ka duž­na me­đu­na­rod­ne pri­ču­ve ula­ga­ti pri­je sve­ga u si­gur­ne i lik­vid­ne ins­tru­men­te, a ne pre­ma na­če­lu pro­fi­ta­bil­nos­ti.

PXL

Gu­ver­ner Želj­ko Ro­ha­tin­ski

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.