Er­ste ban­ka iz­da­je 50 mi­li­ju­na eura obvez­ni­ca

Dru­gi put U sr­p­nju već iz­da­li 80 mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Za­greb Er­ste ban­ka naj­a­vi­la je još jed­no iz­da­nje po­dre­đe­nih obvez­ni­ca. Ri­ječ je o iz­da­nju od naj­vi­še 50 mi­li­ju­na eura uz ka­mat­nu sto­pu od 6,5 pos­to go­diš­nje. Dos­pi­je­će obvez­ni­ca je 2017. go­di­ne, a to je dru­go iz­da­nje Er­ste ban­ke ove go­di­ne. U sr­p­nju su iz­da­li tran­šu te­šku 80 mi­li­ju­na eura uz is­te uvje­te. Ta­ko će u sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci Er­ste ban­ka iz­da­ti ukup­no 130 mi­li­ju­na eura obvez­ni­ca. Iako broj­ka ne­dvoj­be­no pod­sje­ća na iz­nos kre­di­ta ko­ji će ta ban­ka pla­si­ra­ti dr­ža­vi za vra­ća­nje du­ga iz 1991. go­di­ne, nes­luž­be­no doz­na­je­mo daj no­vac ipak ne­će bi­ti na­mi­je­njen za tu svr­hu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.