Re­za­nje rej­tin­ga pre­sku­pa je op­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Jav­na je taj­na da su agen­ci­je za rej­ting pris­ta­le za­žmi­ri­ti do iz­bo­ra na­kon ko­jih idu­ća Vla­da ne­će ima­ti sto da­na mi­ra za pr­ve po­te­ze čiš­će­nja jav­nih fi­nan­ci­ja

Da je nu­di na pro­da­ju, a ne objav­lju­je bes­plat­no sva­ki dan, HNB bi na te­čaj­noj lis­ti mo­gao za­ra­đi­va­ti kon­kret­ne nov­ce. Te­čaj­ni­ca je to­li­ko tra­že­na ro­ba, uda­lje­na tek dva kli­ka mi­šem od nas­lov­ni­ce HNB-a, da je po hod­ni­ci­ma sre­diš­nje ban­ke čak od mi­lja zo­vu “bes­t­se­le­rom”. Sa­svim je dru­ga pri­ča s ma­lom ta­bli­com na sa­moj nas­lov­ni­ci pod nas­lo­vom “Rej­ting”. Prem­da ne zah­ti­je­va po­se­ban trud i mu­ku da bi se do nje­ga doš­lo, rej­ting ne­ka­ko ne ru­ši do­ma­će re­kor­de gle­da­nos­ti.

Do­ma­će za­si­gur­no ne, ali stra­ni kre­di­to­ri i te ka­ko pa­ze na ta tri slo­va dr­ža­ve ko­joj su po­su­di­li mi­li­jar­de eura i do­la­ra. Po­li­ti­ka u pre­iz­bor­noj groz­ni­ci za­ne­ma­ru­je sva­ku lo­šu vi­jest, a me­dij­ski pros­tor pum­pa se otva­ra­nji­ma gra­di­li­šta i be­smis­le­nim pu­to­va­nji­ma iz jed­nog mjes­ta u dru­go, s jed­ne tri­bi­ne na dru­gu, u na­di za sva­ki glas. U praz­noj bla­gaj­ni ta­ko se, bez pu­no raz­miš­lja­nja, ipak na­đe sto­ti­njak ku­na po­mo­ći za voj­sku umi­rov­lje­ni­ka... Fi­skal­ni de­fi­cit? Ko­ga bri­ga kad su iz­bo­ri pred vra­ti­ma?

Šest eko­no­mis­ta Udru­ge ba­na­ka upo­zo­ri­lo je da je pro­ra­čun­ska ru­pa neo­dr­ži­va. Za po­tre­be ovo­ga ko­men­ta­ra za­ne­ma­rit će­mo či­nje­ni­cu ko­ja bo­de u oči da upra­vo te ban­ke naj­vi­še kre­di­ti­ra­ju vječ­no glad­nu dr­ža­vu i na njoj mas­no za­ra­đu­ju. Pri­nos na dr­žav­nu obvez­ni­cu ko­ja dos­pi­je­va 2017. od 6,6 pos­to iz­nim­no je vi­sok, a CDS-ovi kao mje­ra opas­nos­ti od ban­kro­ta dr­ža­ve opip­lji­vo naj­nes­ta­bil­ni­ji u okru­že­nju (iz­u­zev Ma­đar­ske), što zna­či da nam je rej­ting ugro­žen, a tr­ži­šte sma­tra da smo pre­ri­zič­ni da bi nam ta­ko jef­ti­no(!) po­su­đi­va­li nov­ce. Sve je to vid­lji­vo u toj ma­loj ta­bli­ci: dvi­je od tri agen­ci­je dr­že prog­no­zu rej­tin­ga ne­ga­tiv­nom, a tek jed­na sta­bil­nom, što u pri­je­vo­du zna­či da u idu­ćoj re­vi­zi­ji oče­ku­ju nje­go­vo re­za­nje.

Jav­na je taj­na da su agen­ci­je za rej­ting pris­ta­le za­žmi­ri­ti na jed­no oko do iz­bo­ra. Na­kon iz­bo­ra ko­ja god op­ci­ja bu­de di­je­li­la fo­te­lje u Ban­skim dvo­ri­ma ne­će do­bi­ti sto da­na mi­ra, već će pu­no pri­je to­ga mo­ra­ti po­ka­za­ti pr­ve po­te­ze čiš­će­nja jav­nih fi­nan­ci­ja. Al­ter­na­ti­ve za­pra­vo ne­ma jer je re­za­nje rej­tin­ga pre­sku­pa i po­li­tič­ki ne­pri­hvat­lji­va op­ci­ja. Dok me­đu­na­rod­nim kre­di­to­ri­ma “vi­se” mi­li­jar­de eura sa­mo u Grč­koj, ne ra­ču­na­ju­ći po­ten­ci­jal­no ši­re­nje kri­ze, bi­lo bi do­bro da do­ma­ći po­li­ti­ča­ri ko­nač­no shva­te da su se pra­vi­la igre pro­mi­je­ni­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.