DA ĆE­MO OT­KRI­TI UZ­RO­KE OVE KRI­ZE TEK NA­KON SLJE­DE­ĆE

RI­ZIK POS­TO­JI OPRAV­DAN

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

ga odre­di­lo ci­je­ne re­le­vant­nih zaj­mo­va, ili se i sa­mo tr­ži­šte pre­va­ri­lo u pro­cje­ni? Tko su bi­li ko­nač­ni kup­ci tih tok­sič­nih pro­izvo­da i za­što su ih ku­pi­li? Ko­li­ko važ­nu ulo­gu je u sve­mu odi­gra­la fi­nan­cij­ska pri­je­va­ra?

To su pi­ta­nja na ko­ja se mo­ra od­go­vo­ri­ti. Na­ža­lost, vje­ro­jat­no se na njih ne­će od­go­vo­ri­ti sve dok se ne za­po­vi­je­di ot­kri­va­nje re­le­vant­nih po­da­ta­ka. Ako do to­ga ne do­đe, pos­to­ji ri­zik da će­mo ot­kri­ti uz­ro­ke ove kri­ze tek na­kon slje­de­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.