Ar­ch West od­la­zi u grob s tor­ti­lja čip­som Do­ri­tos

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Ar­ch Clark West, di­rek­tor mar­ke­tin­ga u Fri­to Layu, umro je u Dal­la­su u 97 go­di­ni. Čo­vjek ko­ji je od tor­ti­lja čip­sa Do­ri­tos na­pra­vio svjet­ski brend i iz­u­mio čips s oku­som si­ra imat će ne­obi­čan po­kop. Na­ime, nje­go­va kći objas­ni­la je no­vi­na­ri­ma Dal­las Mor­ning Newsa ka­ko će na oče­vu po­ko­pu lju­di ba­ca­ti u grob čips. “Si­gur­no bi mu se ide­ja svi­dje­la”, ka­že Wes­to­va kći Ja­na Hac­ker of Al­len. Po­kop će pod­sje­ća­ti na Do­ri­to­so­vu rek­la­mu ko­ja je pri­ka­za­na 2010. na Su­per Bowlu u ko­jem mu­ška­rac od­glu­mi da je umro sa­mo da bi mu se os­tva­ri­la po­s­ljed­nja že­lja, po­greb­ni kov­čeg pun Do­ri­to­sa. West, ko­ji će bi­ti po­ko­pan uz Do­ri­to­se, ide­ju o tor­ti­lja čip­su pre­uzeo je 1961. go­di­ne od pro­da­va­ča na ces­ti ko­ji pr­žio čips u obli­ku tor­ti­lja. Upra­va Fri­to Laya u po­čet­ku ni­je sa za­do­volj­stvom pri­hva­ti­la pro­izvod­nju tog čip­sa ko­ji im je pos­li­je do­nio svjet­sku sla­vu te od ta­da os­tva­ru­je ve­ći­nu pri­ho­da tvrt­ke. Da­nas se čips osim sa si­rom pro­izvo­di u raz­li­či­tim oku­si­ma.

Bi­zar­ni po­kop iz­u­mi­te­lja čip­sa s oku­som si­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.