Boš­nja­ci ne­će na po­pis sta­nov­niš­tva

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Boš­njač­ko na­ci­onal­no vi­je­će (BNV) u Sr­bi­ji od­lu­či­lo je boj­ko­ti­ra­ti sko­raš­nji po­pis sta­nov­niš­tva u Sr­bi­ji, po­t­vr­dio je u uto­rak glav­ni muf­ti­ja Is­lam­ske za­jed­ni­ce u Sr­bi­ji Mu­amer Zu­kor­lić, a boj­kot po­pi­sa mo­gao bi se oče­ki­va­ti i me­đu Al­ban­ci­ma na jugu Sr­bi­je. Pred­sjed­niš­tvo BNV-a u Sr­bi­ji od­lu­ku o boj­ko­tu po­pi­sa do­ni­je­lo je na te­me­lju ocje­ne da za pro­vo­đe­nje ovog po­pi­sa ni­su is­pu­nje­ni uvje­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.