Kak­vo je sta­nje

Poslovni Dnevnik - - Front Page -

EBITDA 640 mi­li­ju­na ku­na

U Bar­claysu is­ti­ču da je Agro­kor u dru­gom tro­mje­se­čju os­tva­rio pri­ho­de od 7,5 mi­li­jar­di ku­na uz do­bit pri­je ka­ma­ta, opo­re­zi­va­nja de­pre­ci­ja­ci­je i amor­ti­za­ci­je (EBITDA) od 640 mi­li­ju­na ku­na. To je vi­še ne­go što su ana­li­ti­ča­ri Bar­claysa pri­je prog­no­zi­ra­li (pri­ho­de su pro­cje­nji­va­li na 7,058 mi­li­jar­di ku­na, a EBITDA na 578 mi­li­ju­na ku­na). Ana­li­ti­ča­ri is­ti­ču i da je To­do­ri­ćev kon­cern pos­ti­gao pu­no bo­lji omjer du­ga i ope­ra­tiv­ne do­bi­ti (3,8x), dok su pri­je pre­dvi­đa­li da će iz­no­si­ti 3,9x.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.