Di­za­nje neo­po­re­zi­vog di­je­la raz­bjes­ni­lo gra­do­ve i op­ći­ne

Ve­će pla­će Pos­lo­dav­ci i sin­di­ka­ti po­dr­ža­li naj­a­vu HDZ-A

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - MA­RI­JA BRNIĆ

PBa­rem 3600 ku­na

HDZ je oči­to pro­či­tao mo­ju knji­gu u ko­joj sam de­talj­no obraz­lo­žio tu kar­di­nal­nu, nuž­nu mje­ru, žao mi je što ju SDP ni­je uklju­čio u svoj pro­gram ove­ća­nje neo­po­re­zi­vog di­je­la do­hot­ka na vi­si­nu ži­vot­nog mi­ni­mu­ma, jed­na od mje­ra ko­ju HDZ naj­av­lju­je do­bi­je li još je­dan man­dat, od­mah je u star­tu po­di­je­li­lo jav­nost. U pro­gra­mu ni­je na­ve­de­na toč­na broj­ka na ko­ju bi se ra­zi­nu po­di­gla gra­ni­ca do­hot­ka (sa­da je 1800 ku­na) ko­ja ne bi pod­li­je­ga­la opo­re­zi­va­nju. Do za­klju­če­nja bro­ja ni­smo do­bi­li po­da­tak iz HDZa, no već i na sa­mu naj­a­vu di­za­nja neo­po­re­zi­vog di­je­la pla­ća ne­go­du­ju pred­stav­ni­ci gra­do­va i op­ći­na jer nji­ma pri­ho­di s tih osnova pred­stav­lja­ju je­dan od glav­nih iz­vo­ra pu­nje­nja pro­ra­ču­na. Iz re­do­va sin­di­ka­ta, ali i gos­po­dar­stva, s dru­ge stra­ne ta­kav po­tez do­bi­va pun pot­po­ru. “Još od 2009. se za­la­žem za tak­vu po­rez­nu ko­rek­ci­ju i vi­dim da je HDZ pro­či­tao mo­ju knji­gu u ko­joj sam de­talj­no obraz­lo­žio tu kar­di­nal­nu, nuž­nu mje­ru, a žao mi je što je i SDP ni­je pre­uzeo u svoj pro­gram”, is­ti­če eko­no­mist ko­ji re­do­vi­to kri­ti­zi­ra HDZ-ovu gos­po­dar­sku po­li­ti­ku Gus­te San­ti­ni. Za­go­va­ra ne sa­mo da se prag opo­re­zi­va­nja do­hot­ka po­dig­ne ne­go da se i dras­tič­no po­ve­ća neo­po­re­zi­va os­no­vi­ca. Mi­ni­mal­no u ovom tre­nut­ku, pre­ma San­ti­ni­ju, taj dio do­hot­ka tre­ba udvos­tru­či­ti, od­nos­no po­di­ći ga na naj­ma­nje 3600 ku­na, a ide­al­no bi bi­lo na 5000. “Ti­me bi se za­pra­vo os­lo­bo­di­lo pla­ća­nje po­re­za na pla­će u ve­li­kom di­je­lu gos­po­dar­stva, od tek­s­til­ne i drv­ne in­dus­tri­je do tr­go­vi­ne na ma­lo, u ko­ji­ma su u pra­vi­lu mi­ni­mal­ne pla­će”, is­ti­če San-

Gus­te San­ti­ni

biv­ši gu­ver­ner ti­ni do­da­ju­ći da bi se ti­me is­pr­va stvo­ri­la ru­pa u dr­žav­nim pri­ho­di­ma, od­nos­no pri­ho­di­ma lo­kal­nih je­di­ni­ca, ali bi se to ubr­zo na­dok­na­di­lo auto­mat­ski sma­nje­njem si­ve eko­no­mi­je. “Taj bi po­tez bio iz­rav­na su­bven­ci­ja gos­po­dar­stvu u prav­cu ja­ča­nja iz­vo­za i oču­va­nja ve­li­kog di­je­la rad­nih mjes­ta, a učin­ci bi tak­ve mje­re bi­li ne­upo­re­di­vo ve­ći od po­ten­ci­jal­no­ga gu­bit­ka po­rez­nih pri­ho­da”, po­ru­ču­je San­ti­ni.

Nje­go­vo miš­lje­nje ne di­je­li i pred­sjed­nik Udru­ge gra­do- va, ri­ječ­ki gra­do­na­čel­nik Voj­ko Ober­s­nel. Uz opa­sku da ne že­li kao član SDP-a ko­men­ti­ra­ti os­ta­tak HDZ-ova pro­gra­ma, već da ocje­nu da­je u ime svih gra­do­va okup­lje­nih u Udru­gu, Ober­s­nel upo­zo­ra­va da bi se di­za­njem neo­po­re­zi­ve os­no­vi­ce do­hot­ka gra­do­vi­ma sre­zao go­lem dio pri­ho­da.

Ne­ma de­cen­tra­li­za­ci­je

“Zgro­žen sam tak­vom najavom, a po­seb­no jer se is­to­dob­no ne spo­mi­nje ni­kak­va mje­ra ko­jom bi se omo­gu­ćio nas­ta­vak de­cen­tra­li­za­ci­je i osi­gu­ra­nje dru­gih pri­ho­da lo­kal­nim je­di­ni­ca­ma”, is­ti­če Ober­s­nel te pod­sje­ća da su gra­do­vi još la­ni jed­no­glas­no za­tra­ži­li us­tav­nu ocje­nu iz­mje­na Za­ko­na o po­re­zu na do­ho­dak, zbog ko­jeg su gra­do­vi i op­ći­ne os­ta­li “kra­ći” za u pro­sje­ku de­set pos­to pri­ho­da, od­nos­no za vi­še od mi­li­jar­de ku­na.

“Ove naj­a­ve bi­le bi sa­mo nas­ta­vak te po­li­ti­ke i ko­če­nje dalj­nje de­cen­tra­li­za­ci­je”, za­klju­ču­je Ober­s­nel.

PXL

Iako su dan pri­je naj­a­vi­li mje­ru, ju­čer u HDZ-u ni­su že­lje­li da­ti toč­nu broj­ku gdje bi bi­la gra­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.