Ka­ko to iz­gle­da u prak­si

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Plat­for­ma sin­di­ka­ta

Sin­di­ka­ti poz­drav­lja­ju HDZ-ovu naj­a­vu di­za­nja neo­po­re­zi­vog di­je­la pla­ća. Oz­ren Ma­ti­ja­še­vić (HUS) po­ru­ču­je da je otvo­re­no pi­ta­nje u tom po­gle­du je­di­no što bi za HDZ-ovu vlast u 21. sto­lje­ću bi­la vi­si­na ži­vot­nog mi­ni­mu­ma, a što u pro­gra­mu is­ti­ču kao no­vu gra­ni­cu za opo­re­zi­va­nje do­hot­ka. Mla­den No­vo­sel (SSSH) pod­sje­ća da je u plat­for­mi sin­di­ka­ta upu­će­noj svim stran­ka­ma uoči iz­bo­ra ta ra­zi­na pos­tav­lje­na u vi­si­ni mi­ni­mal­ne pla­će, a to je 2840 ku­na.

Pro­ra­ču­ni gra­do­va

Gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma sli­je­va se 55 pos­to po­re­za na do­ho­dak, 15,5 pos­to žu­pa­ni­ja­ma, a os­ta­tak od 17,5 pos­to do­bi­va dr­ža­va kao udio za po­moć u iz­rav­nja­va­nju za de­cen­tra­li­zi­ra­ne funk­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.