Ne­kret­ni­ne

STA­NO­VI U ZA­GRE­BU PO­JEF­TI­NI­LI 2,4%

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Ci­je­ne ne­kret­ni­na na za­gre­bač­kom tr­ži­štu pa­da­ju. U ruj­nu su ni­že za 0,9 pos­to u od­no­su za mje­sec pri­je, a na go­diš­njoj ra­zi­ni os­tva­ri­le su pad od 2,4 pos­to. Cen­tar­Ne­kret­ni­na obja­vio je ka­ko je od početka mje­re­nja u svib­nju 2006. go­di­ne in­deks ci­je­na ne­kret­ni­na pr­vi put pao is­pod 100. Ta­ko­đer su na go­diš­njoj ra­zi­ni ci­je­ne na Ja­dra­nu pa­le za 1,4 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.