O. Spevec: Još će­mo se snaž­ni­je bo­ri­ti pro­tiv kar­te­la

Tr­žiš­no na­tje­ca­nje Po­du­zet­ni­ci zna­ju sve vi­še

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Agen­ci­ja za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja još će snaž­ni­je us­mje­ri­ti svo­je ak­tiv­nos­ti na bor­bu pro­tiv kar­te­la ko­ji naj­vi­še šte­te po­tro­ša­či­ma i uma­nju­ju kon­ku­rent­nost do­ma­će­ga gos­po­dar­stva, naj­a­vi­la je Olgica Spevec, pred­sjed­ni­ca Vi­je­ća AZTN-a, pri­li­kom otva­ra­nja me­đu­na­rod­ne kon­fe­ren- ci­je o tr­žiš­nom na­tje­ca­nju. Po­ža­li­la se i da je po­glav­lje pre­go­vo­ra o tr­žiš­nom na­tje­ca­nju jed­no od onih “gdje smo mo­ra­li pro­mi­je­ni­ti sa­me se­be, od­nos­no naš men­tal­ni sklop, ko­ji je spre­ča­vao da vi­di­mo stva­ri kak­ve je­su i zbog ko­jeg smo se po­na­ša­li kao da tr­ži­šte pos­to­ji, ali nas se ono ne ti­če”. Pa­ul Van­do­ren, šef De­le­ga­ci­je EU, dao je po­dr­šku an­ti­mo­no­plo­skoj agen­ci­ji u ra­zvi­ja­nju su­rad­nje s agen­ci­ja­ma u re­gi­ji te iz­ja­vio da je za­do­vo­ljan po­ras­tom poz­na­va­nja ra­da AZTNa kod do­ma­ćih po­du­zet­ni­ka u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na. Na kon­fe­ren­ci­ji “Usu­sret pris­tu­pa­nju EU i na­kon nje­ga” go­vo­rio je i Do­mi­nique Van der Wee iz Op­će upra­ve za tr­žiš­no na­tje­ca­nje Europ­ske ko­mi­si­je na­gla­siv­ši da ne­us­pjeh res­truk­tu­ri­ra­nja bro­do­gra­di­li­šta u Hr­vat­skoj uop­će ni­je op­ci­ja o ko­joj raz­miš­lja Ko­mi­si­ja i bio bi to kraj tih bro­do­gra­di­li­šta.

FOTO

Olgica Spevec

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.