Po­li­ci­ja is­tra­žu­je Ča­či­ća zbog pri­va­ti­za­ci­je Co­nin­ga

Pro­vje­ra Kre­nu­lo se sli­je­dom knji­ge K. Ko­va­ča

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Za­greb Ti­je­kom ak­tu­al­nog sa­ta u Sa­bo­ru mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va To­mis­lav Ka­ra­mar­ko re­kao je ka­ko po­li­ci­ja i DORH pro­vo­de is­traž­ne rad­nje pro­tiv Ra­di­mi­ra Ča­či­ća sli­je­dom knji­ge Kre­ši­mi­ra Ko­va­ča, ko­ja go­vo­ri o pri­va­ti­za­ci­ji Co­ni­ni­ga. Jo­si­pa Sa­la­pi­ća je pak za­ni­ma­lo je li mo­gu­će po­kre­nu­ti kaz­ne­ni pos­tu­pak pro­tiv Ča­či­ća s ob­zi­rom na to da je pred ma­đar­skim su­dom u pro­ce­su zbog iz­a­zi­va­nja pro­met­ne ne­sre­će re­kao ka­ko su mu pri­ma­nja ma­nja od ti­su­ću eura, dok se u me­di­ji­ma go­vo­ri da Ča­či­će­va imo­vi­na vri­je­di oko 60 mi­li­ju­na eura. Mi­nis­tar je po­jas­nio da u tom slu­ča­ju Ča­čić ne mo­že kaz­ne­no do­go­va­ra­ti, ali “da se ra­di o mo­ral­nom pi­ta­nju”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.