Naj­ve­će okrup­nja­va­nje u do­ma­ćem IT sek­to­ru

Una­toč re­ce­si­ji Još ima pros­to­ra za rast, a na­jav­lje­no je i ši­re­nje na Du­bai

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - BER­NARD IVE­ZIĆ

PČe­t­vr­ti po pri­ho­di­ma

Storm gru­pa naj­ve­ći je pri­mjer okrup­nja­va­nja na hr­vat­skom IT tr­ži­štu do­sad, po pri­ho­di­ma je od­mah iza King ICT-a, Com­bi­sa i IBM-a et hr­vat­skih IT t vrt­ki: Storm Com­pu­ters, Su­pra net, Op­ti­ma OSN inženjering, O2 i Pro­axis, obje­di­ni­lo je pro­da­ju i mar­ke­ting u no­vu tvrt­ku te ta­ko stvo­ri­lo jed­nog od pet naj­ve­ćih sis­tem­skih in­te­gra­to­ra u Hr­vat­skoj.

No­va tvrt­ka Storm gru­pa po kon­so­li­di­ra­nim re­zul­ta­ti­ma svo­jih čla­ni­ca la­ni je ima­la pri­hod od 150 mi­li­ju­na ku­na, a pos­lu­je u Hr­vat­skoj, Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni te Sr­bi­ji. Pred­sjed­nik Upra­ve Storm gru­pe Vla­di­mir Olu­jić is­tak­nuo je da že­le bi­ti vo­de­ći sis­tem­ski in­te­gra­tor u Hr­vat­skoj. Pre­ma po­da­ci­ma por­ta­la Pos­lov­na.hr, naj­ve­ći sis­tem­ski in­te­gra­tor je King ICT, či­ji je lanj­ski pri­hod bio 458,5 mi­li­ju­na ku­na. Dru­gi je Com­bis, ko­ji je la­ni ku­pio Hr­vat­ski te­le­kom, s pri­ho­dom od 349,3 mi­li­ju­na ku­na. Sli­je­di IBM Hr­vat­ska sa 224,2 mi­li­ju­na ku­na, a od­mah iza nje­ga na če­t­vr­to­me mjes­tu po veličini na­la­zi se Storm gru­pa.

Iako hr­vat­sko IT tr­ži­šte zbog re­ce­si­je pa­da tre­ću go­di­nu za­re­dom te iako su slič­ni pro­jek­ti udru­ži­va­nja IT tvrt­ki po­put Aten­ta i Be­am-ICTa pro­pa­li, čel­nik Storm gru­pe Olu­jić sma­tra da pros­to­ra za rast ima. “Hr­vat­sko tr­ži­šte je ma­lo, ali mi že­li­mo osvo­ji­ti ov­dje ve­ći udio na tr­ži­štu ta­ko što će­mo spo­ji­ti kom­ple­men­tar­ne us­lu­ge te po­nu­di­ti ino­va­tiv­na rje­še­nja u me­dij­skoj, pre­hram­be­noj, ho­tel­skoj i fi­nan­cij­skoj in­dus­tri­ji te dr­žav­nom sek­to­ru”, is­ti­če Olu­jić. Do­da­je da taj pro­ces još ni­su do­vr­ši­li, već da raz­miš­lja­ju o pro­ši­re­nju svo­je po­nu­de s us­lu­ga­ma hos­tin­ga i ra­ču­nal­s­tva u obla­ci­ma ka­ko bi obje­di­ni­li ser­vi­se i po­nu­di­li svo­ja rje­še­nja u obli­ku sof­tve­ra kao us­lu­ge.

“Tre­nut­no raz­ma­tra­mo ho­će­mo li ići u akvizicije tak­vih tvrt­ki ili će­mo na­do­gra­di­ti vlas­ti­te kom­pe­ten­ci­je u tom po­dru­čju”, ka­že Olu­jić.

Storm gru­pa je ope­ra­tiv­no za­po­če­la s ra­dom u ruj­nu. Kra­jem proš­le go­di­ne for­mal­no su je os­no­va­le tvrt­ke Storm Com­pu­ters, ko­ja je spe­ci­ja­li­zi­ra­na za sis­tem­sku in­te­gra­ci­ju, Su­pra net, spe­ci­ja­li­zi­ra­na za umre­ža­va­nje, i Op­ti­ma OSN in­že­nje- ring, re­gi­onal­ni po­nu­di­telj rje­še­nja za ho­tel­sku in­dus­tri­ju. Pre­ma po­da­ci­ma iz Sud­skog re­gis­tra, te su se tri tvrt­ke me­đu­sob­no i vlas­nič­ki po­ve­za­le. No Vla­di­mir Olu­jić do­da­je da to ni­je is­klju­či­vi na­čin su­rad­nje pa im se ne­dav­no pri­klju­či­la i tvrt­ka Elek­tris s ko­jom ne­ma­ju vlas­nič­kih ve­za.

Pra­vac Du­bai

Da­mir Ši­pre­lja, član Upra­ve Storm gru­pe, ka­že da su im pla­no­vi mno­go ši­ri od re­gi­je. Ne­dav­no je Storm gru­pa pro­naš­la part­ner­sku tvrt­ku u Du­ba­iju s ko­jom se pla­ni­ra pro­ši­ri­ti u tu re­gi­ju. “Za dva tjed­na imat će­mo ured u Du­ba­iju”, za­klju­ču­je Ši­pre­lja.

PXL

Vla­di­mir Olu­jić, Pred­sjed­nik Upra­ve Storm gru­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.