MAR­TIN KONTE

SLO­VEN­SKE ŽELEZNICE

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Ne­ka­daš­nji zas­tup­nik or­ga­ni­za­ci­je Bu­re­au Ve­ri­tas za Slo­ve­ni­ju, ko­ji se po­jav­lji­vao i kao mo­gu­ći sa­na­tor Stek­lar­ske No­ve, po­s­ljed­njih se da­na čes­to spo­mi­njao kao na­jiz­gled­ni­je ime za po­zi­ci­ju no­vo­ga “pr­vog že­ljez­ni­ča­ra” Slo­ven­skih že­lez­ni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.