HSTEC do­go­vo­rio pos­lo­ve od 100.000 eura

Iz­voz Za­dar­skom pro­izvo­đa­ču is­pla­tio se sa­mos­ta­lan od­la­zak na sa­jam alat­ne in­dus­tri­je u Han­no­ve­ru

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

Za­dar­ska tvrt­ka su­dje­lo­va­la je pr­vi put na vo­de­ćem saj­mu alat­ne in­dus­tri­je EMO i do­go­vo­ri­la na­rudž­be s nje­mač­kim kup­ci­ma

Na saj­mu u Han­no­ve­ru oku­pi­lo se vi­še od 2000 iz­la­ga­ča iz 41 zem­lje, a od hr­vat­skih tvrt­ki sa­mos­tal­no je nas­tu­pio sa­mo HSTEC. Di­rek­tor Želj­ko Go­ja ka­že da se ovo­go­diš­nji EMO po­ka­zao naj­bo­ljim od svih do­sa­daš­njih saj­mo­va, dok je Wil­fri­ed Sc­häfer, iz­vr­š­ni di­rek­tor nje­mač­ke udru­ge pro­izvo­đa­ča alat­nih stro­je­va (VDW), pro­ci­je­nio da je obu­jam na­rudž­bi do­se­gao mi­ni­mum od 4,5 mi­li­jar­di eura.

Ba­ga­to­va tra­di­ci­ja

“Za nas je su­dje­lo­va­nje na EMO bi­lo od ne­pro­cje­nji­ve važ­nos­ti i ko­ris­ti”, re­kao je Go­ja. Na­kon saj­ma pos­la­ne su po­nu­de pro­izvo­đa­či­ma alat­nih stro­je­va u Nje­mač­ku i pred pot­pi­si­va­njem su ugo­vo­ra s ve­li­kim pro­izvo­đa­či­ma stro­je­va za bru­še- nje ABA i ELB. Nje­mač­ko tr­ži­šte ni­je ne­poz­na­to Za­dra­ni­ma jer HSTEC i sa­da iz­vo­zi 70% pro­izvod­nje, uglav­nom spe­ci­jal­na brus­na mo­tor­vre­te­na.

HSTEC pro­jek­ti­ra i pro­izvo­di pre­ciz­ne vi­so­ko­br­zin­ske vre­ten­ske elek­tro­mo­to­re ko­je ve­ći­nom iz­vo­zi, a os­no­van je 1997. kao di­onič­ko druš­tvo u su­rad­nji sa za­dar­skim SASom i nje­mač­kim In­dra­ma­tom. Go­ja vo­li na­gla­si­ti da je tvrt­ka ipak iz­ras­la na tra­di­ci­ji za­dar­ske me­ta­lo­pre­ra­đi­vač­ke in­dus­tri­je, za­po­če­toj u Ba­ga­to­vim tvor­ni­ca­ma.

Da­nas nu­de i ro­bo­ti­za­ci­ju i auto­ma­ti­za­ci­ju pro­izvod­nih pro­ce­sa za in­dus­tri­ju. Ta­ko su u lip­nju ro­bo­ti­zi­ra­li pro­izvod­ne pro­ce­se u tvor­ni­ci OMCO Cro­atia iz Hu­ma na Su­tli, a po­tom i u ben­ko­vač­kom pro­izvo­đa­ču auto­di­je­lo­va LTHMe­tal­ni li­jev. Ve­ći­nu na­rudž­bi HSTEC je imao za nje­mač­ke pro­izvo­đa­če stro­je­va i opre­me za auto­in­dus­tri­ju. Go­diš­nje os­tva­ri uku­pan pri­hod 3,7 mi­li­ju­na eura, a u 2011. pla­ni­ra 4,2 mi­li­ju­na pri­ho­da. Go­ja po­ru­ču­je ka­ko HSTEC ima pot­pu­no ugo­vo­re­ne ka­pa­ci­te­te do kra­ja 2011. i vr­lo obe­ća­va­ju­će naj­a­ve za 2012. Ve­ći­na pro­je­ka­ta

Želj­ko Go­ja

di­rek­tor su za nje­mač­ko tr­ži­šte. Po­red pro­je­ka­ta po­gon­ske teh­ni­ke, me­ha­tro­ni­ke i ro­bot­ske auto­ma­ti­za­ci­je HSTEC imam ugo­vo­re­ne i pro­jek­te ra­zvo­ja no­vih kon­ce­pa­ta kom­plet­nih obrad­nih stro­je­va.

Niz no­vih pro­izvo­da

Tre­nu­tač­no za­poš­lja­va­ju 52 struč­nja­ka i Go­ja tvr­di da u Hr­vat­skoj ne­ma­ju kon­ku­ren­ci­je jer ra­de na spe­ci­fič­nim, ino- va­tiv­nim pro­izvod­nim pro­gra­mi­ma. Pri­mje­ri­ce, HSTEC je na saj­mu EMO pred­sta­vio niz no­vih pro­izvo­da: mo­tor­vret­no s elek­trič­nim sus­ta­vom za auto­mat­sko ste­za­nje ala­ta, sus­tav dr­ža­ča ala­ta s mje­re­njem si­la obra­de te mo­tor vre­te­no za obra­du ro­bo­ti­ma. “Te­ško sta­nje u in­dus­tri­ji i gu­bi­tak ni­za tvrt­ki po­put Pr­vo­maj­ske ili Ra­še do­ve­lo je do to­ga da go­di­na­ma na saj­mo­vi­ma ne­ma ni­kog iz Hr­vat­ske. HSTEC-u je ovo pr­vo sa­mos­tal­no iz­la­ga­nje, dok smo se pri­je pred­stav­lja­li na štan­do­vi­ma nje­mač­kih part­ne­ra. Os­ta­le tvrt­ke iz Hr­vat­ske pre­zen­ti­ra­ne su pre­ko info pul­ta Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re. Na štan­du HGK se us­pješ­no pre­zen­ti­rao i AD Klas­ter ko­ji okup­lja naj­važ­ni­je pro­izvo­đa­če auto­di­je­lo­va u Hr­vat­skoj, či­ji član je i HSTEC”, ka­že Go­ja.

PD

Su­dje­lo­va­nje na EMO-u bi­lo je od ne­pro­cje­nji­ve važ­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.