NO­VI DIS­TRI­BU­TIV­NI CEN­TAR I

UPRAV­NA ZGRA­DA TI­SKA

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

U Za­gre­bu je ju­čer pot­pi­san ugovor o su­rad­nji iz­me­đu tvrt­ke Ve­tel kao inves­ti­to­ra, Teh­ni­ke kao iz­vo­đa­ča ra­do­va, pot­ko­ope­ran­ta tvrt­ke KFK Teh­ni­ka i Ti­ska kao naj­mo­prim­ca. Ri­ječ je o ugo­vo­ru za grad­nju no­ve glav­ne Uprav­ne zgra­de i dis­tri­bu­tiv­nog cen­tra za Ti­sak na Žit­nja­ku. Vri­jed­nost inves­ti­ci­je je 16,5 mil. eura, a za­vr­še­tak ra­do­va oče­ku­je se sre­di­nom 2012.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.