CENTROMETAL

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Ter­mo­me­ha­nič­ka tvrt­ka Centrometal iz Ma­cin­ca obi­telj­ska je tvrt­ka ba­zi­ra­na na ter­mo­ins­ta­ler­skom obr­tu obi­te­lji Zi­da­rić od sa­mog svo­jeg os­nut­ka 1965. go­di­ne. Do­bro uho­da­na ra­di­oni­ca za mon­ta­žu i odr­ža­va­nje sus­ta­va cen­tral­no­ga gri­ja­nja pos­ta­la je 1990. go­di­ne tvrt­ka Cen­tra­me­tal sa ši­ro­kom pa­le­tom pro­izvo­da za gri­ja­nje. Sa 177 za­pos­le­nih tvrt­ka je la­ni os­tva­ri­la pri­hod od 135 mi­li­ju­na ku­na, što je bio rast od 6,2 pos­to u od­no­su na 2009. go­di­nu. Ova me­đi­mur­ska tvrt­ka tra­ži svo­ju pri­li­ku i na ino­zem­nom tr­ži­štu te je re­do­vi­ti su­di­onik svih važnijih sa­jam­skih pri­red­bi u Eu­ro­pi. Centrometal je ta­ko na pro­lje­će ove go­di­ne pred­sta­vio svo­ju pa­le­tu pro­izvo­da, od cen­tral­nih ko­tlov­ni­ca do sas­tav­nih di­je­lo­va, na naj­ve­ćem svjet­skom saj­mu gri­ja­nja ISH Fran­k­furt u Nje­mač­koj. Svo­ju kon­ku­rent­nost ba­zi­ra­ju i na su­rad­nji sa Za­gre­bač­kim sve­uči­li­štem, od­nos­no Fa­kul­te­tom stro­jar­stva i bro­do­grad­nje u Za­gre­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.