IBM će nu­di­ti Wat­son ‘clo­udom’

No­ve teh­no­lo­gi­je Na­kon osob­nih ra­ču­na­la sli­je­di vir­tu­ali­za­ci­ja su­per­ra­ču­na­la

Poslovni Dnevnik - - Logistika -

IBM pla­ni­ra svo­je su­per­ra­ču­na­lo Wat­son po­nu­di­ti kao clo­ud us­lu­gu za pre­vo­đe­nje, ana­li­zu me­di­cin­skih po­da­ta­ka i da­va­nje di­jag­no­za, za pro­cje­nu naj­bo­ljih kan­di­da­ta za po­je­di­no rad­no mjes­to i ana­li­ze po­li­ca osi­gu­ra­nja, iz­ja­vio je za Pos­lov­ni dnev­nik Ric­hard Tal­bot, di­rek­tor pro­izvod­nje IBM Power Sys­tem­sa i je­dan od kre­ato­ra su­per­ra­ču­na­la Wat­son.

Tal­bot, ko­ji je če­ti­ri go­di­ne ra­dio na ra­zvo­ju ni­za teh­no­lo­gi­ja ko­je su ugra­đe­ne u Wat­so­na, oče­ku­je da će pri­ma­ran na- čin ko­ri­šte­nja tog su­per­ra­ču­na­la bi­ti ekran mo­bi­te­la ili ne­ko­ga slič­nog la­ga­nog, pri­je­nos­nog ure­đa­ja.

“Wat­son je teh­no­lo­gi­ja te­me­lje­na na kon­cep­tu ra­ču­nal­s­tva u obla­ci­ma i mo­že se pre­tvo­ri­ti i u pri­vat­ni i u jav­ni clo­ud ser­vis”, po­jaš­nja­va Tal­bot. Ri­ječ je o jed­noj od pet ana­li­tič­kih teh­no­lo­gi­ja ko­je tre­nut­no ra­zvi­ja IBM, ko­je pru­ža­ju pot­pu­no no­ve mo­guć­nos­ti u ana­li­zi po­da­ta­ka.

Me­đu ini­ma, Tal­bot ka­že da IBM ra­di na apli­ka­ci­ja­ma za ana­li­zu druš­tve­nih mre­ža i pri­vat­nu ana­li­zu do­ku­me­na­ta unu­tar kom­pa­ni­ja. Do­da­je da je ri­ječ o vi­šes­loj­nim teh­no­lo­gi­ja­ma. “Pri­mje­ri­ce, Wat­son pr­vo ana­li­zi­ra pri­rod­ni jezik, u bu­duć­nos­ti će mo­ći ana­li­zi­ra­ti i sli­ke, zvu­ko­ve i fil­mo­ve, a za­tim ko­ris­ti raz­ne sus­ta­ve za tra­že­nje od­go­vo­ra te po­tom toč­no mo­že pro­ci­je­ni­ti ko­li­ka je vje­ro­jat­nost da je ne­ki od­go­vor to­čan”, ka­že Tal­bot. Na­gla­ša­va da na­kon to­ga Wat­son uči iz svo­jih po­gre­ša­ka.

“Ta mo­guć­nos­ti ni­je bi­la vid­lji­va na kvi­zu ‘Iz­a­zo­vu’”, za­klju­ču­je Tal­bot.

PD

Ric­hard Tal­bot, IBM

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.