Mo­bil­no pos­lo­va­nje

Poslovni Dnevnik - - Logistika -

Na­vi­go obja­vio Adri­aGUIDE Ri­je­ka

Na­vi­go sis­tem iz­ra­dio je mo­bil­nu apli­ka­ci­ju Adri­aGUIDE Ri­je­ka ko­ju je u ma­nje od tje­dan da­na ski­nu­lo ne­ko­li­ko sto­ti­na ko­ris­ni­ka An­dro­id, iOS i Gar­min ure­đa­ja. Za­gre­bač­ka IT tvrt­ka, ko­ja je re­gi­onal­ni zas­tup­nik Gar­mi­na, do sa­da je obja­vi­la niz Adri­aGUIDE mo­bil­nih apli­ka­ci­ja, me­đu ko­ji­ma su vo­di­či kroz Za­dar, Za­greb, Ilok i Ku­ti­nu. U Adri­aGUIDE Ri­je­ka obra­đe­no je vi­še od 300 lo­ka­ci­ja, od ser­vis­nih in­for­ma­ci­ja po­put ban­ko­ma­ta i ben­zin­skih cr­p­ki pre­ko res­to­ra­na i ho­te­la do kul­tur­nih zna­me­ni­tos­ti. Pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma, Na­vi­go sis­tem ima vi­še od 5000 ko­ris­ni­ka Adri­aGUIDE apli­ka­ci­ja. Osim to­ga su­ra­đu­je i s Nav­teqom i Te­leA­tla­som.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.