Za­gre­bač­ki ured

Poslovni Dnevnik - - Logistika -

Tem­po ši­re­nja

Go­ogle za­sad ne­ma dru­gih pla­no­va u Hr­vat­skoj osim ra­zvo­ja te­melj­nog pos­lo­va­nja ka­že Pr­ze­mek Si­en­ki­ewicz. Do­da­je da to u ovom tre­nut­ku zna­či da ne pla­ni­ra­ju ov­dje otva­ra­ti ra­zvoj­ni ili ne­ki slič­ni cen­tar, iako će i da­lje tra­ži­ti no­ve struč­nja­ke u Hr­vat­skoj. “Ka­ko ši­ri­mo pos­lo­va­nje u Hr­vat­skoj i ka­ko ga pri­la­go­đa­va­mo ovom tr­ži­štu mo­ra­mo ima­ti struč­nja­ke odav­de ko­ji zna­ju jezik i mo­gu pru­ža­ti po­dr­šku. No, to ne zna­či da će svat­ko ko­ga za­pos­li­mo ra­di­ti u Hr­vat­skoj ili da se ured u Za­gre­bu ne­će ši­ri­ti. Ta­ko je po­čeo i ured u Po­s­lj­skoj, a da­nas je cen­tar za re­gi­ju”, na­vo­di Si­en­ki­ewicz.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.