Me­tro­net se vi­nuo u obla­ke

Us­lu­ge Kom­pa­ni­ja je no­vu pos­lov­nu go­di­nu po­če­la pred­stav­lja­njem clo­ud com­pu­ting adu­ta za pos­lov­ni svi­jet

Poslovni Dnevnik - - It&logistika -

Ino­va­ci­ja na hr­vat­skom tr­ži­štu je clo­ud tr­ž­ni­ca pos­lov­nih apli­ka­ci­ja, ko­ja funk­ci­oni­ra pre­ma prin­ci­pu ‘pla­ćam ko­li­ko ko­ris­tim’

Ko­ris­nič­ko ime, lo­zin­ka i pris­tup in­ter­ne­tu usko­ro će bi­ti sa­svim do­volj­ni za stva­ra­nje oz­bilj­nog biz­ni­sa. Go­to­vo da ne pos­to­ji oso­ba ko­ja ni­je ču­la za clo­ud com­pu­ting, no mno­ge tvrt­ke u Hr­vat­skoj i da­lje su ne­po­vjer­lji­ve pre­ma tom obli­ku pos­lo­va­nja. Na ve­li­kom go­diš­njem pred­stav­lja­nju svo­jih no­vih us­lu­ga i rje­še­nja Me­tro­net, ko­ji usko­ro za­klju­ču­je tre­ći kvar­tal kao je­di­ni ope­ra­tor s pozitivnim ti­je­kom nov­ca (na po­lu­go­di­štu 2011. iz­no­sio je 749 ti­su­ća ku­na, čak 8,5 mi­li­ju­na vi­še ne­go la­ni te EBITDA-om od 36,7 mi­li­ju­na, što je rast od čak 18%) po­ka­zao je s či­me ras­po­la­že kad je ri­ječ o ra­ču­nal­s­tvu u obla­ci­ma. Uzva­ni­ci su ima­li pri­li­ku is­pro­ba­ti ka­ko clo­ud com­pu­ting funk­ci­oni­ra te iz pr­ve ru­ke do­bi­ti in­for­ma­ci­ju o to­me ka­ko bi se po­je­di­no rje­še­nje ili us­lu­ga mo­gli pri­mi­je­ni­ti u nji­ho­vu pos­lo­va­nju.

Sve ve­ća tr­ž­ni­ca

Kao te­melj oz­bilj­nog pos­lo­va­nja u obla­ci­ma pred­stav­ljen je po­dat­kov­ni cen­tar vir2all. Ri­ječ je o kom­bi­na­ci­ji vir­tu­al­nih pri­vat­nih ser­ve­ra i si­gur­nos­ne po­hra­ne važ­nih po­da­ta­ka, uda­lje­nog di­ska, te o in­te­gra­ci­ji fi­rewall rje­še­nja ko­ja omo­gu­ću­ju cje­lo­kup­nu po­hra­nu svih po­da-

PD

Ra­ču­nal­s­tvo u obla­ci­ma ni­ka­da ni­je bi­lo atrak­tiv­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.