Dvojba je li nam ICT sla­bi­ji ili ja­či

Ne­su­gla­sje BSA tvr­di da je ICT ne­kon­ku­ren­tan, a ITU da do­bro na­pre­du­je

Poslovni Dnevnik - - It&logistika -

Upo­s­ljed­njih dva tjed­na dva su is­tra­ži­va­nja ra­zvi­je­nos­ti ICT-a u Hr­vat­skoj doš­la do opreč­nih re­zul­ta­ta. Ta­ko je is­tra­ži­va­nje Me­đu­na­rod­ne te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske uni­je (ITU) o ra­zvi­je­nos­ti in­for­ma­cij­skog druš­tva u Hr­vat­skoj po­ka­za­lo da je sa 36. mjes­ta 2008. os­tva­ren na­pre­dak na 31. mjes­to u 2010. go­di­ni.

Is­tra­ži­va­nje ko­je su pak za­jed­nič­ki pro­ve­li Bu­si­ness Sof­twa­re Al­li­an­ce i Eco­no­mist In­tel­li­gen­ce Unit uka­zu­je pak da je Hr­vat­ska stag­ni­ra­la u tom po­dru­čju te da je sa­da 9. po ICT kon­ku­rent­nos­ti u is­toč­noj Eu­ro­pi i 40. po tom po­ka­za­te­lju na svi­je­tu.

BSA na­da­lje na­vo­di da je u is­toč­noj Eu­ro­pi naj­bo­lje ula­ga­ti u ICT pro­jek­te u Slo­ve­ni­ji gdje je kli­ma za tak­vo po­du­zet­niš­tvo naj­bo­lja. U Hr­vat­skoj su pak ključ­ni pro­ble­mi ma­li broj pa­te­na­ta, ne­do­volj­no obra­zo­va­ni in­for­ma­ti­ča­ri, ne­dos­tat­no ko­ri­šte­nje ICT-a, re­la­tiv­no ne­po­volj­no pos­lov­no okru­že­nje i vr­lo slab pris­tup ka­pi­ta­lu nuž­nom za ra­zvoj vi­so­ke teh­no­lo­gi­je.

U Sre­diš­njem dr­žav­nom ure­du za e-Hr­vat­sku sma­tra­ju da je iz po­da­ta­ka ITU vid­lji­vo da je os­tva­ren na­pre­dak te da se na­la­zi­mo u druš­tvu ze­ma­lja s naj­ra­zvi­je­ni­jim ICT-om. Pot­krep­lju­ju to ti­me što se Hr­vat­ska na­la­zi na 31. mjes­tu od 152 zem­lje po in­dek­su ICT ra­zvo­ja i što je na 45. mjes­tu od ukup­no 165 gos­po­dar­sta­va u ko­ji­ma su ICT us­lu­ge naj­jef­ti­ni­je.

PD

Is­tra­ži­va­nja ša­lju ula­ga­či­ma pro­tu­rječ­ne in­for­ma­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.