Iz­dvo­je­no

Poslovni Dnevnik - - It&logistika -

mCon­tact

Rje­še­nje za po­ziv­ni cen­tar, mCon­tact, nu­di in­te­gra­ci­ju svih ka­rak­te­ris­ti­ka po­ziv­nog cen­tra te CRM sus­ta­va, a na­mi­je­nje­no je za cen­tre s ma­njim i ve­ćim bro­jem age­na­ta. Osim što je učin­ko­vit alat za ana­li­zu ko­ris­ni­ka i nji­ho­vih na­vi­ka, omo­gu­ću­je auto­ma­ti­za­ci­ju mar­ke­tin­ga i po­bolj­ša­nje pro­da­je. Rje­še­nje je u pot­pu­nos­ti ba­zi­ra­no na web-teh­no­lo­gi­ji te nu­di je­dins­tven pre­gled svih ko­ris­ni­ka, pri­jaš­nje in­te­rak­ci­je i po­vi­jes­ti pro­izvo­da pa pru­ža sve po­treb­no za pro­fe­si­ona­lan pris­tup ko­ris­ni­ci­ma.

clo­udOf­fi­ce

Us­lu­ga vir­tu­al­nog ra­ču­na­la clo­udOf­fi­ce uz sa­mo tri stva­ri: ko­ris­nič­ko ime, lo­zin­ku i pris­tup in­ter­ne­tu, omo­gu­ću­je pris­tup ko­ris­nič­kom de­sk­to­pu s bi­lo ko­jeg mjes­ta na zem­lji. Bi­lo na pri­je­nos­nom ra­ču­na­lu, thin cli­en­tu, ta­ble­tu ili smar­tp­ho­nu, ko­ris­ni­ku pru­ža mo­guć­nost da se u tre­nu spo­ji na vlas­ti­to ra­ču­na­lo i do­đe do ap­so­lut­no sva­kog po­dat­ka ko­ji mu tre­ba. No clo­udOf­fi­ce ta­ko­đer omo­gu­ću­je is­to­dob­no spa­ja­nje na ne­ko­li­ko ra­ču­na­la, bi­lo da je ri­ječ o ra­ču­na­lu u ure­du, kod ku­će ili na ne­ko­mu tre­ćem mjes­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.