Iz Sr­bi­je u ino­zem­s­tvo otiš­lo 2,8 ml­rd. eura

Bje­že s ka­pi­ta­lom Ti­su­ću tvrt­ki pos­lu­je pre­ko ‘of­f­sho­rea’

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Od početka go­di­ne iz Sr­bi­je je “ot­plo­vi­lo” 2,8 mi­li­jar­di, a u nju uš­lo oko 600 mi­li­ju­na eura ino­zem­no­ga ka­pi­ta­la. Ta­ko su “de­fac­to” pa­la u vo­du vla­di­na oče­ki­va­nja ka­ko će ove go­di­ne u Sr­bi­ju pris­ti­ći tri mi­li­jar­de eura ino­zem­nih inves­ti­ci­ja, što je bio uvjet za po­ve­ća­nje BDP od 3 pos­to.

Naj­vi­še ka­pi­ta­la otiš­lo je u Švi­car­sku, Ni­zo­zem­sku, Ci­par, Luk­sem­burg i na Bri­tan­ske Dje­vi­čan­ske Oto­ke gdje se na­la­zi naj­ve­ći broj “of­f­sho­re” kom­pa­ni­ja tvrt­ki ko­je pos­lu­ju u Sr­bi­ji. Po­da­ci Agen­ci­je za pri­vred­ne re­gis­tre po­ka­zu­ju ka­ko je naj­vi­še tvrt­ki re­gis­tri­ra­no na Ci­pru – 667, dok ih na Bri­tan­skim Dje­vi­čan­skim Oto­ci­ma ima 156, a u Luk­sem­bur­gu 79.

Pre­ma po­da­ci­ma sre­diš­nje ban­ke, oko ti­su­ću tvrt­ki ko­je pos­lu­ju u Sr­bi­ji os­no­va­no je ka­pi­ta­lom lo­ci­ra­nim u “of­f­sho­re” zo­na­ma. I naj­ve­ći do­ma­ći taj­kun Mi­ros­lav Mi­ško­vić je os­no­vao kom­pa­ni­ju Del­ta pre­ko tvrt­ke re­gis­tri­ra­ne na Ci­pru. I Zo­ran Dra­ku­lić, sr­p­ski kralj ba­kra, tvrt­ku East po­int os­no­vao je na Ci­pru, a Mi­odrag Kos­tić pos­lu­je pre­ko Švi­car­ske. Mi­lan Be­ko, ne­iz­bje­žan “za­čin” u sva­koj krup­ni­joj pri­va­ti­za­ci­ji, os­no­vao je tvrt­ku La­der­na u Ni­zo­zem­skoj, pre­ko ko­je je ku­pio Lu­ku Be­ograd, dok je ve­ćin­sko vlas­niš­tvo u no­vin­skoj ku­ći No­vos­ti ste­kao pre­ko tri tvrt­ke, os­no- va­ne u Aus­tri­ji. Ina­če, osim za pre­ba­ci­va­nje ka­pi­ta­la tvrt­ke re­gis­tri­ra­ne u ino­zem­s­tvu pru­ža­ju i dru­ge po­god­nos­ti. Ta­ko su pri pro­da­ji po­du­ze­ća u Sr­bi­ji os­lo­bo­đe­ne pla­ća­nja po­re­za na ka­pi­tal­nu do­bit od 20 pos­to. Osim to­ga na njih se ne mo­gu pri­mi­je­ni­ti sank­ci­je ako ne po­štu­ju do­ma­će pro­pi­se.

Ta­ko je Ko­mi­si­ja za vri­jed­nos­ne pa­pi­re na­re­di­la Mi­la­nu Be­ku da u ci­je­los­ti ku­pi No­vos­ti ili po­nu­di na pro­da­ju svu vri­jed­nost iz­nad 25 pos­to, ka­ko na­la­že za­kon, da­ju­ći mu rok od tri mje­se­ca. To je vri­je­me proš­lo, ali Ko­mi­si­ja ne­ma me­ha­niz­me ko­ji­ma bi Be­ki iz­rek­la sank­ci­je jer je No­vos­ti ku­pio pre­ko tvrt­ki re­gis­tri­ra­ne u ino­zem­s­tvu.

Mi­odrag Kos­tić, vlas­nik MK gru­pe, svo­je pos­lo­ve obav­lja pre­ko Švi­car­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.