SAD već iz­gu­bio eko­nom­sku do­mi­na­ci­ju

Ki­ne­ski us­pon Ana­li­za po­ka­zu­je da je Ki­na već nad­ma­ši­la Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve gle­de eko­nom­ske do­mi­na­ci­je, ali mi još ni­smo pri­hva­ti­li tak­vo novo re­al­no sta­nje stva­ri Gost ko­men­ta­tor

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Pre­ma Vol­ta­ire­ovim ri­je­či­ma, Rim­sko Car­stvo j e pro­pa­lo “jer sve­mu jed­nom do­đe kraj”. Te­ško je su­prot­sta­vi­ti se ovoj vr­lo op­će­ni­toj iz­ja­vi o pro­pas­ti jer do­is­ta ni­šta ne tra­je vječ­no. No to nam ni­je pre­tje­ra­no ko­ris­no.

Pri­mje­ri­ce, kad raz­miš­lja­mo o da­naš­njoj do­mi­na­ci­ji Ame­ri­ke u svi­je­tu, bi­lo bi li­je­po zna­ti kad će ona pres­ta­ti i ho­će li Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve mo­ći išta uči­ni­ti ka­ko bi od­go­di­le ne­iz­bjež­no.

Su­vre­me­ni­ci su ne­ko­li­ko sto­ti­na go­di­na oča­ja­va­li zbog pa­da Rim­skog Car­stva pri­je ne­go što je ono ko­nač­no kra­hi­ra­lo. Bi li Ame­ri­ka mo­gla do­bi­ti tak­vu od­go­du?

Pad Ve­li­ke Bri­ta­ni­je

U no­voj knji­zi Ar­vin­da Su­bra­ma­ni­ana “Po­mr­či­na: Ži­vot u sje­ni ki­ne­ske eko­nom­ske do­mi­na­ci­je” pro­na­la­zi­mo nuž­nu struk­tu­ru za ras­pra­vu o ovom pro­ble­mu. (Da bu­dem pot­pu­no is­kren, Su­bra­ma­ni­an i ja smo ko­le­ge na Ins­ti­tu­tu Pe­ter­son za me­đu­na­rod­nu eko­no­mi­ju i su­ra­đi­va­li smo na broj­nim dru­gim pi­ta­nji­ma.)

Klju­čan je Su­bra­ma­ni­anov in­deks eko­nom­ske do­mi­na­ci­je ko­ji bi tre­bao pos­ta­ti sre­di­šte ras­pra­ve svug­dje u svi­je­tu gdje lju­di pro­miš­lja­ju pro­mje­ne u svjet­skom eko­nom­skom vod­stvu. Ne tre­ba­te zna­ti ap­so­lut­no ni­šta o eko­no­mi­ji da bi vas ova knji­ga pot­pu­no fas­ci­ni­ra­la: jer u njoj se go­vo­ri o mo­ći, vr­lo jas­no i jed­nos­tav­no.

Os­nov­ne či­nje­ni­ce su ne­po­bit­ne. Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja bi­la je do­mi­nant­na svjet­ska eko­nom­ska si­la od us­po­na in­dus­tri­ja­li­za­ci­je po­čet­kom de­vet­na­es­tog sto­lje­ća. No iz­gu­bi­la je vod­stvo i po­la­ko su je nad­ma­ši­le Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve ko­je su, ba­rem od 1945. go­di­ne, neo­s­por­ni pre­vod­nik dr­ža­va s tr­žiš­nim gos­po­dar­stvom.

Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve pre­tek­le su Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju gle­de in­dus­trij­ske pro­izvod­nje već kra­jem de­vet­na­es­tog sto­lje­ća, no to ni­je bi­lo do­volj­no da pos­ta­nu do­mi­nant­ne. Do smje­ne eko­nom­ske do­mi­na­ci­je doš­lo je tek kad je Ve­li­ka

biv­ši je glav­ni eko­no­mist pri MMF-u, su­os­ni­vač je vo­de­će­ga eko­nom­skog blo­ga ht­tp:// Ba­se­li­neSce­na­rio.com, pro­fe­sor na MIT Slo­anu, su­rad­nik Ins­ti­tu­ta 'Pe­ter­son' za me­đu­na­rod­nu eko­no­mi­ju i s Ja­me­som Kwa­kom su­autor knji­ge '13 ban­ka­ra'

ma­ši­la Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve gle­de eko­nom­ske do­mi­na­ci­je, ali da mi još ni­smo pri­hva­ti­li novo re­al­no sta­nje stva­ri. Ova pri­ča do­is­ta je fas­ci­nant­na i do­bro is­pri­ča­na, ali ima još pu­no stva­ri oko ko­jih bi se da­lo ras­prav­lja­ti. Pri­mje­ri­ce, je li Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja pa­la u po­za­di­nu za­to što nit­ko ni­je mo­gao za­us­ta­vi­ti Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve ili zbog pro­ble­ma unu­tar Bri­tan­skog Car­stva i u ma­tič­noj dr­ža­vi?

Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, ne­ki su sma­tra­li da je Ja­pan već pre­te­kao Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve. I Eu­ro­pa se na­tje­ca­la za svjet­sku eko­nom­sku do­mi­na­ci­ju. Sa­da se tak­ve tvrd­nje do­ima­ju smi­ješ­ni­ma. U oba je slu­ča­ja kre­dit­ni sus­tav iz­ma­kao kon­tro­li: u Ja­pa­nu se pri­vat­ni sek­tor 1980-ih pre­vi­še za­du­žio, a u euro­zo­ni su se vla­de pre­vi­še za­du­ži­le u pr­vom de­set­lje­ću 21. sto­lje­ća.

Slič­no to­mu, još je ne­iz­vjes­no ho­će li ki­ne­ski ra­zvoj­ni put os­ta­ti ta­ko pra­vo­cr­tan ka­kav je da­nas. Fik­s­ne inves­ti­ci­je u Ki­ni pri­bli­ži­le su se iz­no­su od 50 pos­to BDP-a, što je za­ci­je­lo svjet­ski re­kord.

Kre­dit­na spo­sob­nost, i po­du­ze­ća, i po­je­di­na­ca, nas­tav­lja ubr­za­no ras­ti. Ni­je li to ina­či­ca is­tih onih zbi­va­nja ko­ja su od­vra­ti­la ja­pan­ski rast s pra­vog smje­ra?

Nes­po­sob­nost re­ži­ma

Pre­ma ključ­nom pi­ta­nju iz­da­va­nja “za­li­hov­ne va­lu­te” u ko­ju će ula­ga­či i vla­de po­že­lje­ti ula­ga­ti, Su­bra­ma­ni­an je u pra­vu kad ka­že da je Ki­na već os­tva­ri­la broj­ne pre­du­vje­te. No ne­dos­ta­ju ne­ki nuž­ni ele­men­ti, kao što su čvr­sta vlas­nič­ka pra­va.

Ako ste za­bri­nu­ti ka­ko će­te iz­vu­ći no­vac iz ne­ke zem­lje ti­je­kom lo­še­ga gos­po­dar­skog raz­dob­lja, Ki­na ni­je pri­mam­lji­vo mjes­to za po­hra­nu re­zer­vi. Kat­kad vanj­ski iz­a­zo­vi do­is­ta sru­še dr­ža­ve s pi­je­des­ta­la. No češ­će su ve­li­ki pro­ble­mi unu­tar­nji: re­žim ne mo­že osi­gu­ra­ti rast, pa mu sto­ga vje­ro­dos­toj­nost pa­da, na­kon če­ga lju­di poč­nu bez­gla­vo ju­ri­ti pre­ma iz­la­zu (ili ba­rem gu­ra­ti no­vac pre­ma iz­la­zu).

Ako Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve u do­gled­noj bu­duć­nos­ti iz-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.