Po­li­tič­ki pro­gra­mi pra­te kri­vi se­ma­for

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Dok su po­li­ti­ča­ri ko­ji nu­de svo­je pro­gra­me us­mje­re­ni na re­zul­ta­te an­ke­ta po­pu­lar­nos­ti, pre­mi­ja ri­zi­ka za Hr­vat­sku mje­re­na CDS-ovi­ma već je pro­bi­la 5-pos­tot­nih po­ena

Kad bi se vo­di­le iz­bor­nim pro­gra­mi­ma dvi­ju glav­nih po­li­tič­kih op­ci­ja rej­ting agen­ci­je bi već mo­gle po­če­ti pi­sa­ti obraz­lo­že­nje za spu­šta­nje kre­dit­nog rej­tin­ga. Jer, na te­me­lju nji­ho­vih pro­gra­ma u cje­li­ni fi­skal­ni de­fi­cit do­go­di­ne bi bio ba­rem šest-se­dam pos­to, a jav­ni dug za još ko­ji pos­to­tak bli­že ma­as­tric­h­t­skih 60 pos­to BDP-a. U is­to vri­je­me HDZ naj­av­lju­je da fi­skal­ni de­fi­cit ka­ni pre­po­lo­vi­ti do 2013., a SDPov čel­nik da je go­to­vo sa za­du­ži­va­njem. Dak­le, s ra­ču­ni­ca­ma ne­što ne šti­ma; ili je mno­go to­ga pre­šu­će­no (npr. ka­da će či­me od obe­ća­nog uve­se­li­ti puk) ili se eko­nom­ski stra­te­zi ni­su pre­vi­še ba­vi­li tro­škov­nom stra­nom tj. ci­je­nom no­vih be­ne­fi­ci­ja, inves­ti­ci­ja, ve­ćeg stan­dar­da gra­đa­na.

Oči­to smo nez­re­la de­mo­kra­ci­ja, s re­zig­na­ci­jom je umjes­to ko­men­ta­ra dva­ju iz­bor­nih pro­gra­ma ovih da­na us­t­vr­dio glav­ni eko­no­mist jed­ne ban­ke. Vo­de­će stran­ke evi­dent­no pro­cje­nju­ju da je u bi­rač­kom ti­je­lu da­le­ko vi­še onih ko­ji ovi­se o re­dis­tri­bu­ci­ji i če­ka­ju da im dr­ža­va ne­što da, ne­go onih tr­žiš­no ori­jen­ti­ra­nih od­nos­no onih ko­ji stva­ra­njem vri­jed­nos­ti omu­gu­ću­ju tu re­dis­tri­bu­ci­ju. Pod­cje­nju­je li se pri­tom bi­rač­ko ti­je­lo, na ne­ki će na­čin po­ka­za­ti i iz­bor­ni re­zul­tat HSLS-a, je­di­ne stran­ke ko­ja je u ovoj kam­pa­nji za­igra­la na su­oča­va­nje s eko­nom­skom stvar­noš­ću, po­tre­bom ra­di­kal­ni­jih pro­mje­na i nuž­noš­ću ne­ugod­nih re­for­mi, od jav­ne upra­ve do so­ci­jal­nih re­for­mi i te­ri­to­ri­jal­nog pre­us­tro­ja.

Ne­tom pred­stav­lje­ni HDZ-ov pro­gram za vi­še je eko­nom­skih ana­li­ti­ča­ra tek teh­nič­ki kon­zis­tent­ni­ji, ko­rek­t­ni­je i kon­kret­ni­je na­pi­san ne­go onaj Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je, ali to po­naj­pri­je pri­pi­su­ju kon­ti­nu­ite­tu vlas­ti. Ne­ki su na pre­diz­bor­nu po­pu­lis­tič­ku re­to­ri­ku već “ogu­gla­li” i ne za­ma­ra­ju se pre­vi­še pro­gra­mi­ma jer, ka­žu, na­kon iz­bo­ra će se po­ka­za­ti da sve što od obe­ća­nja ni­je ve­oma konkretno na­jav­lje­no iona­ko će is­pas­ti na du­gom šta­pu. Dru­gim ri­je­či­ma, kad to do­pus­te okol­nos­ti od­nos­no sta­nje jav­nih fi­nan­ci­ja. Po­li­tič­ku eli­tu na ta će ogra­ni­če­nja, za sva­ki slu­čaj, ve­oma br­zo pod­sje­ti­ti i pod­sje­ća­ti i “vanj­ski čim­be­ni­ci”, od Europ­ske ko­mi­si­je, MMF-a i Svjet­ske ban­ke do već spo­me­nu­tih rej­ting agen­ci­ja. Ne­ke od po­to­njih su već jas­no da­le nas­lu­ti­ti da je za­dr­ža­va­nje rej­tin­ga do dalj­nje­ga po­naj­pri­je odraz sta­va da se ne že­le mi­je­ša­ti ili na bi­lo ko­ji na­čin utje­ca­ti na pre­diz­bor­nu utak­mi­cu. Pa su iz­os­ta­nak pro­mje­ne rej­tin­ga obraz­lo­ži­le tek za­klju­če­njem pre­go­vo­ra i sko­rim pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra s EU.

No, tr­žiš­ni se­ma­fo­ri ne če­ka­ju iz­bo­re. Je­dan od važnijih za vi­so­ko­za­du­že­ne eko­no­mi­je je onaj ko­ji po­ka­zu­je pre­mi­je ri­zi­ka mje­re­ne ra­zi­nom CDS-a (cre­dit de­fa­ult swa­pa), pod­sje­ća Želj­ko Lo­vrin­če­vić. Za Hr­vat­sku, za pe­to­go­diš­nji dug, on tre­nut­no po­ka­zu­je oko 500 bo­do­va ili 5-pos­tot­nih po­ena pre­mi­je pri za­du­ži­va­nju. Na­ža­lost, po­li­ti­ča­ri su fo­ku­si­ra­ni sa­mo na se­ma­for an­ket­ne (ne)po­pu­lar­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.