TE JE GO­MI­LA­LA RE­ZER­VE U STRA­NIM VA­LU­TA­MA

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Bri­ta­ni­ja ti­je­kom Pr­vo­ga i Dru­go­ga svjet­skog ra­ta na­ku­pi­la go­le­mi de­fi­cit jer se mo­ra­la za­du­ži­va­ti ka­ko bi fi­nan­ci­ra­la rat, a pu­no je vi­še uvo­zi­la ne­go iz­vo­zi­la. Ve­ći dio svjet­skih zlat­nih re­zer­vi za­vr­ši­lo je u ru­ka­ma Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va.

To je po­mo­glo u pot­ko­pa­va­nju ulo­ge bri­tan­ske fun­te na me- đu­na­rod­noj po­zor­ni­ci te ka­ta­pul­ti­ra­lo ame­rič­ki do­lar na sam vrh, po­se­bi­ce na­kon kon­fe­ren­ci­je Bret­ton Wo­ods 1944. go­di­ne, na ko­joj je do­go­vo­re­no da će zem­lje za­li­he po­hra­nji­va­ti u do­la­ri­ma i zla­tu.

Ka­kav ki­ne­ski ra­zvoj­ni put?

Me­đu­tim, od­ne­dav­na Ame­ri­kan­ci bi­lje­že ve­li­ke de­fi­ci­te i ku­pu­ju vi­še od os­tat­ka svi­je­ta ne­go što za­ra­đu­ju pro­da­jom do­ba­ra i us­lu­ga u ino­zem­s­tvu. Či­ni se ka­ko im je u ve­zi s tim su­đe­no po­no­vi­ti po­gre­ške Bri­ta­na­ca. Is­to­dob­no je pri­hod ze­ma­lja u ra­zvo­ju po gla­vi sta­nov­ni­ka po­ras­tao, baš kao i nji­ho­va ulo­ga na me­đu­na­rod­noj sce­ni.

Ki­na je to pos­ti­gla ta­ko što je u po­s­ljed­njih de­set go­di­na sli­je­di­la stra­te­gi­ju ko­ja uklju­ču­je odr­ža­va­nje ve­li­ko­ga pro­ra­čun­skog vi­ška i gomilanje re­zer­vi u stra­nim va­lu­ta­ma ko­je sa­da na­vod­no iz­no­se vi­še od tri bi­li­ju­na do­la­ra. Do­is­ta, Su­bra­ma­ni­anov naj­pro­vo­ka­tiv­ni­ji ar­gu­ment jest da je Ki­na već nad-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.