Stu­den­ti tra­že bes­plat­no obra­zo­va­nje za ci­je­li stu­dij

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Stu­den­ti za­gre­bač­ko­ga Fi­lo­zof­sko­ga fa­kul­te­ta odr­ža­li su u sri­je­du pro­s­vjed­nu ak­ci­ju is­pred fa­kul­te­ta tra­že­ći bes­plat­no obra­zo­va­nje, od­nos­no da jav­no škol­s­tvo fi­nan­ci­ra dr­ža­va te da bu­de dos­tup­no svi­ma pod jed­na­kim uvje­ti­ma. “Bes­plat­no za bru­co­še ni­je bes­plat­no obra­zo­va­nje”, po­ru­či­li su stu­den­ti na pro­s­vjed­noj ak­ci­ji na­po­mi­nju­ći da još ne zna­ju pre­ma ko­jem će mo­de­lu pla­ća­ti stu­dij i ho­će li stu­den­ti po osob­nim po­tre­ba­ma mo­ra­ti iz­dvo­ji­ti šest ti­su­ća ku­na za nas­ta­vak ško­lo­va­nja. Si­gur­no je, ka­žu, da će dru­ga, kao i tre­ća i če­t­vr­ta go­di­na pla­ća­ti, ali još ne zna­ju po ko­je­mu mo­de­lu. Stu­den­ti is­ti­ču da su nji­ho­vi ro­di­te­lji no­vac za ško­lo­va­nje već iz­dvo­ji­li pre­ko po­re­za te da “ne na­mje­ra­va­ju bi­ti pa­siv­ni pro­ma­tra­či Fuc­h­so­va mo­de­la bes­plat­nog stu­di­ra­nja”. De­kan fa­kul­te­ta Da­mir Bo­ras iz­ja­vio je da se stu­den­ti mo­gu upi­sa­ti, a ti­je­kom dru­ge ili tre­će go­di­ne stu­di­ja vi­djet će se ka­ko će se ti tro­ško­vi na­mi­ri­ti. Pr­va go­di­na, pre­ma pre­dvi­đe­nom spo­ra­zu­mu, ne­će pla­ća­ti ško­la­ri­nu, dok će se dru­ga go­di­na, pre­ma sa­daš­njem sta­nju stva­ri, mo­ra­ti rje­ša­va­ti na dru­gi na­čin. Ško­la­ri­na za stu­den­te po osob­nim po­tre­ba­ma za pre­di­plom­ske stu­di­je iz­no­si 6000 ku­na go­diš­nje, a na di­plom­skom stu­di­ju svi pla­ća­ju 4000 ku­na go­diš­nje.

PIXSELL

Stu­den­ti za­gre­bač­ko­ga Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u sri­je­du su pro­s­vje­do­va­li is­pred zgra­de fa­kul­te­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.