Go­to­vac i Sta­nić ne­pra­vo­moć­no osu­đe­ni za ko­rup­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Žu­pa­nij­ski sud u Za­gre­bu je u po­nov­lje­nom pro­ce­su u afe­ri “Ma­li ma­es­to” u sri­je­du ne­pra­vo­moć­no osu­dio na za­tvor­sku kaz­nu od go­di­ne i de­set mje­se­ci Iva­na Go­tov­ca, biv­šeg pot­pred­sjed­ni­ka HFP-a, za pri­ma­nje mi­ta i zlo­po­ra­bu po­lo­ža­ja i ov­las­ti u po­ku­ša­ju. On je u pri­tvo­ru pro­veo 16 mje­se­ci. Poduzetnik Svje­tlan Sta­nić osu­đen je na go­di­nu da­na za­tvo­ra zbog da­va­nja mi­ta i po­ti­ca­ja na zlo­po­ra­bu, a ni­je bio u pri­tvo­ru. Go­to­vac je osu­đen zbog da­va­nja in­for­ma­ci­ja o pri­va­ti­za­ci­ji Dal­ma­ci­ja­vi­na i ho­te­la Bel­l­ve­ue, a Sta­nić zbog obe­ća­nja na­gra­de za tr­go­va­nje na bur­zi i za­pos­le­nje na­kon što Go­to­vac ode iz HFP-a. Pro­ces je po­nov­ljen jer je Vr­hov­ni sud usvo­jio žal­bu USKOK-a, uki­nuo os­lo­ba­đa­ju­ću pre­su­du i na­re­dio po­nav­lja­nje su­đe­nja uz obraz­lo­že­nje da je sud po­greš­no za­klju­čio da sa­dr­žaj te­le­fon­skih raz­go­vo­ra u ko­ji­ma Go­to­vac iz­vje­šta­va Sta­ni­ća o pri­va­ti­za­ci­ji Dal­ma­ci­ja­vi­na ni­je pos­lov­na taj­na te da je Go­to­vac ti­me kr­šio etič­ki ko­deks.

PXL

Go­to­vac sa su­pru­gom na­pu­šta sud na­kon pre­su­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.