Pe­te Ra­do­vich, Hr­vat s CBS-A, osvo­jio 22. Em­my u ka­ri­je­ri

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Pe­te Ra­do­vich, kre­ativ­ni di­rek­tor ame­rič­ke te­le­vi­zi­je CBS Sports, po­ri­jek­lom Hr­vat, osvo­jio je 22. Em­my u ka­ri­je­ri. Naj­pres­tiž­ni­ja ame­rič­ka te­le­vi­zij­ska na­gra­da ovog mu je pu­ta do­di­je­lje­na za pri­ču na­mi­je­nje­nu kul­t­noj ame­rič­koj emi­si­ji “60 Mi­nu­tes” pod na­zi­vom “Fo­ot­ball Is­land”, o ma­lo­me oto­ku Sa­moe na ko­jem se ra­đa­ju mno­gi iz­van­red­ni igra­či ame­rič­kog no­go­me­ta ko­ji po­tom igra­ju za ame­rič­ku Col­le­ge i pro­fe­si­onal­nu NFL li­gu. Ra­do­vich, ko­ji je na­gra­du pre­uzeo na­kon po­vrat­ka s ro­vinj­skog We­ekend Me­dia Fes­ti­va­la, ka­že da je u šo­ku te da mu je od svih na­gra­da ova naj­važ­ni­ja te da ni­je oče­ki­vao da će je osvo­ji­ti.

Pe­te Ra­do­vich, kre­ativ­ni di­rek­tor CBS Sport­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.