Po­žar za­us­ta­vio sa­jam ero­ti­ke

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Ve­li­ki po­žar pla­nuo je u sri­je­du uju­tro u iz­lož­be­no-sport­skoj dvo­ra­ni u sre­di­štu Ko­pen­ha­ge­na gdje je tre­bao bi­ti otvo­ren go­diš­nji sa­jam ero­ti­ke. “Po­žar je za­hva­tio ve­lik dio dvo­ra­ne, a va­tro­gas­ci ko­ji ga nas­to­je uga­si­ti tvr­de ka­ko pri­je­ti opas­nost od nje­zi­na uru­ša­va­nja”, re­kao je za Fran­ce pre­sse glas­no­go­vor­nik po­li­ci­je Lars Borg. Dvi­je su oso­be pre­ve­ze­ne u bol­ni­cu zbog tro­va­nja pli­no­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.