Naj­a­ve iz­mje­na Za­ko­na o PDV-U odu­še­vi­le po­du­zet­ni­ke

‘Vi­še ra­da, vi­še šted­nje’ Ja­dran­ka Ko­sor pred­sta­vi­la iz­bor­ni pro­gram HDZ-A 2011. – 2015.

Poslovni Dnevnik - - Front Page - M. BRNIĆ, J. DOZAN, A. MLI­NA­RIĆ

AVe­li­mir Šo­nje is­ti­če da su naj­a­ve us­tav­nog ogra­ni­ča­va­nja de­fi­ci­ta na tra­gu ras­pra­va ko­je se vo­de u EU, no Želj­ko Lo­vrin­če­vić skep­ti­čan je oko iz­gla­sa­va­nja le­lu­ja! To je ne­što za či­me svi va­pi­mo. To je pre­diz­bor­no obe­ća­nje i so­ci­olo­ški i po­li­to­lo­ški od­lič­no, uzvik­nuo je pred­sjed­nik HUP-ove Udru­ge ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka Pe­tar Lo­vrić re­agi­ra­ju­ći na HDZ-ov iz­bor­ni pro­gram ko­ji je u uto­rak pred­stav­ljen. Tak­vu po­zi­tiv­nu re­ak­ci­ju kod Lo­vri­ća iz­a­zva­lo je obe­ća­nje da će se PDV za ma­le po­du­zet­ni- ke s ukup­nim pro­me­tom is­pod 2,5 mi­li­ju­na ku­na na­pla­ći­va­ti tek po na­pla­će­noj re­ali­za­ci­ji. Ti­me će, do­dao je Lo­vrić, dr­ža­va ko­nač­no po­ka­za­ti bri­gu i za sa­me po­du­zet­ni­ke jer će nas­to­ja­ti se­bi osi­gu­ra­ti taj izvor pri­ho­da, a za­do­vo­ljan je i najavom da će, do­bi­je li no­vi man­dat, tim Ja­dran­ke Ko­sor udvos­tru­či­ti prag za ula­zak u sus­tav PDV-a sa sa­daš­njih 85 na 170.000 ku­na.

Po­du­zet­ni­ci ko­ji su bi­li na pred­stav­lja­nju pro­gra­ma po­zi­tiv­no su re­agi­ra­li i na naj­a­ve o sma­nje­nju ne­po­rez­nih da­va­nja i na obe­ća­nje da u idu­će če­ti­ri go­di­ne ne­će bi­ti po­ve­ća­nja pos­to­je­ćih ni uvo­đe­nja no­vih po­rez­nih da­va­nja. Uz ja­ča­nje kon­ku­rent­nos­ti gos­po­dar­stva fo­kus bi HDZ-ova vla­da sta­vi­la po­seb­no na no­va ula­ga­nja, pa i na na­čin da bi uve­la ula­gač­ke olak­ši­ce u po­re­zu na do­bit, ve­žu­ći nji­ho­vu vi­si­nu uz vi­si­nu ula­ga­nja u ka­pi­tal.

Po­hva­le je iz gos­po­dar­skih re­do­va pro­gram do­bio i u naj­a­vi pre­po­lov­lji­va­nja pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta do kra­ja 2013. iako će kre­ato­ri HDZ-ova pro­gra­ma tek tre­ba­ti de­talj­ni­je uvje­ri­ti da je to iz­ve­di­vo. HDZ ne­će, na­ime, kre­sa­ti pos­to­je­ća so­ci­jal­na iz­dva­ja­nja, ne­će sma­nji­va­ti mi­ro­vi­ne ni­ti će u jav­nim i dr­žav­nim ti­je­li­ma ot­pu­šta­ti za­pos­le­ne. Uklju­či­va­nje glav­nih odred­ni­ca Za­ko­na o fi­skal­noj od­go­vor­nos­ti u Us­tav bi­lo bi mo­žda i jed­na od važnijih to­ča­ka pro­gra­ma, uglav­nom se sla­žu eko­nom­ski ana­li­ti­ča­ri, no ta naj­a­va ima ve­li­ko “ali”. Čak i kad bi, su­prot­no svim pre­diz­bor­nim an­ke­ta­ma, HDZ do­bio još je­dan man­dat za sas­tav­lja­nje Vla­de, za us­tav­ne iz­mje­ne po­treb­ne su dvi­je tre­ći­ne gla­so­va u Sa­bo­ru, a tak­vu po­dr­šku te­ško je oče­ki­va­ti. Ve­li­mir Šo­nje ka­že ka­ko je ta ide­ja na tra­gu ras­pra­va ko­je se već ne­ko vri­je­me vo­de i u Eu­rop­skoj uni­ji.

Za po­di­za­nje fi­skal­ne dis­ci­pli­ne na us­tav­nu ra­zi­nu Želj­ko Lo­vrin­če­vić s Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta za­la­že se ot­pri­je, a to sma­tra važ­nim jer bi se ta­ko i ra­shod­na stra­na, o ko­joj glav­ne po­li­tič­ke stran­ke je­dva da i go­vo­re u svo­jim pro­gra­mi­ma, “sa­ma po se­bi” sve­la u za­da­ne ok­vi­re.

Glav­ne dvi­je po­li­tič­ke op­ci­je, ka­že, oči­to ni­su sprem­ne za ra­di­kal­ni­je pro­mje­ne u druš­tvu, ali “sta­tus quo” pro­gra­mi vo­de k dalj­njem po­ras­tu udje­la jav­nog du­ga u BDP-u i uz njih bi se pros­tor za dalj­nje za­du­ži­va­nje mo­gao po­tro­ši­ti već za dvi­je, dvi­je i pol go­di­ne.

štan ja ot­pu bi­ti av ne­će sust

se it­će i razv ka­rij era

enja prać anja

ađiv nagr

ce olak­ši uvest će

do­bit na po­rez g na re­zi­vo

neo­po di­zan je vi­si­ni

do­hot kau di­je­la mi­nim uma ži­votn og PDV-a

sus­ta v Ulaz u ku­na 170.0 00 sa za­ko­nom

će­se­ure­di­ti rokovi pla­ća­nja PDVće­t­vrt­ke

s pro­me­to ma­nji­mod m

2,5 mi­li­ju­na pla­ća­ti­pre­ma ku­na na­pla­ćen

om ne­će­uvo­di­ti

no­ve po­re­ze Ne­ki od na­gla­sa­ka iz pro­gra­ma ko­ji je u uto­rak pred­sjed­ni­ca HDZ-a pred­sta­vi­la u Pre­po­rod­noj dvo­ra­ni pa­la­če Na­rod­nog do­ma u Za­gre­bu

ne­za­pos­le ne sve oso­be

da­na du­lje od go­di­ne

obra­zov­ne po­ha­đat

će pro­gra­me

o part­ner­stv ja­čat će

ai iz­me­đu HZZ-pos­lo­da­va ca­na

lo­kal­noj ra­zi­ni

po­ve­ća­nju ra­dit će na

os­na­ži­van ju za­poš­ljav anja i gos­po­dar stve­ni­ka se pr­vi

put mla­de ko­ji

os­lo­bo­dit će za­poš­ljav aju

po­re­za ti­je­kom pla­ća­nja

pr­ve go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.