Ne­ma za­bra­ne, tra­ži se miš­lje­nje Bruxel­le­sa

Vla­da i Za­kon o Ini Naj­a­vi­li da će ogra­ni­či­ti vlas­niš­tvo na 49%, sa­da če­ka­ju

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - MA­RI­JA BRNIĆ

Ma­lo iz­gle­da struč­na i po­li­tič­ka jav­nost da­je da će Vla­da Ja­dran­ke Ko­sor do­bi­ti odo­bre­nje Bruxel­le­sa za ko­rek­ci­je za­ko­na o pri­va­ti­za­ci­ji Ine, ka­ko bi one­mo­gu­ći­la ma­đar­ski MOL u pre­uzi­ma­nju ve­ćin­skog udje­la u Ini. No, vi­še od to­ga sve je za­sme­ta­lo što se Vla­da uop­će obra­ća Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji za miš­lje­nje o po­te­zi­ma ko­je ka­ni po­du­ze­ti na za­šti­ti na­ci­onal­nih in­te­re­sa u tom slu­ča­ju.

“To je po­sve ne­po­treb­no i po­ka­zu­je da su lju­di u Vla­di ne­si­gur­ni, da ne poz­na­ju prav­nu ste­če­vi­nu EU i da, kao što su do­sad za sve od­lu­ke u ko­ji­ma mo­ra­ju pre­uze­ti od­go­vor­nost i po­ka­za­ti ele­men­tar­no poz­na­va­nje pra­vi­la pos­la tra-

J. Bu­di­mir

HSLS

V. Pu­sić

HNS ži­li odo­bre­nje DORH-a, sa­da obra­ća­ju Bruxel­le­su”, ko­men­ti­rao je HSLS-ov gos­po­dar­ski stra­teg Jo­sip Bu­di­mir, po­ru­ču­ju­ći ka­ko Hr­vat­ska, kao i os­ta­le zem­lje EU, ima pra­vo do­ni­je­ti pro­pi­se ko­ji­ma pri­vre­me­no obus­tav­lja tr­go­vi­nu ka­pi­ta­lom, šti­te­ći svo­je in­te­re­se dok se ne do­ne­se pra­vo­moć­na pre­su­da u pro­ce­su u ko­jem se sum­nji­či MOL za pre­uzi­ma­nje Ine na te­me­lju mi­ta. Je­di­no bit­no u iz­mje­na­ma za­ko­na na što Bu­di­mir skre­će po­zor­nost jest da se ne smi­je ogra­ni­ča­va­ti sa­mo dru­ge osim dr­ža­ve u stje­ca­nju ve­ćin­skog udje­la u Ini, jer se ti­me pro­vo­di dis­kri­mi­na­ci­ja, a to je u su­prot­nos­ti s EU prak­som. Sa­ma pre­mi­jer­ka iz­a­zi­la je na­du da će pri­jed- log za pri­vre­me­ne mje­re, dok pro­ces ne okon­ča pra­vo­moć­nom pre­su­dom, na­ići na ra­zu­mi­je­va­nje, jer se EU te­me­lji na slo­bod­nom tr­ži­štu, ali i bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je. Jo­sip Kre­gar s Prav­nog fa­kul­te­ta Za­greb sma­tra da se Hr­vat­ska u ovom slu­ča­ju vi­še tre­ba­la po­zi­va­ti na me­đu­na­rod­ne ko­nven­ci­je pro­tiv ko­rup­ci­je, či­ji je pot­pis­nik i Ma­đar­ska, dok HNS-ov­ka Ves­na Pu­sić upo­zo­ra­va da Vla­da pos­tu­pa po­greš­no. “Ne­do­pus­ti­vo je i pro­tiv­no pra­vi­li­ma iz po­glav­lja o tr­žiš­nom na­tje­ca­nju ogra­ni­ča­va­nje pra­va u za­ko­nu ko­ji se od­no­si na jed­nu tvrt­ku, a ne ge­ne­ral­no na sve tvrt­ke”, ka­že Pu­sić, do­da­ju­ći da u tom vi­di sa­mo pre­diz­bor­no skup­lja­nje bo­do­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.