Na­po­kon no­vi di­zajn štan­da HTZ-A

Uoči saj­ma u Lon­do­nu Za 170.000 ku­na uljep­ša­na Hr­vat­ska tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Na tu­ris­tič­kom saj­mu u Lon­do­nu p o č e t k o m stu­de­nog Hr­vat­ska tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca pred­sta­vit će no­vi di­zajn štan­da te no­ve uni­for­me hos­te­sa. Ka­ko su nam po­t­vr­di­li u Glav­nom ure­du HTZ-a, no­vi di­zajn štan­da pot­pi­su­je Ate­li­jer Ivi­ce Pro­pa­da­la ko­ji je po­bi­je­dio na jav­nom na­tje­ča­ju na ko­ji je pris­ti­glo 14 po­nu­da, a di­zaj­ne­ri­ca Bran­ka Vu­če­tić Atle­tić ima­la je naj­bo­lju po­nu­du odo­re me­đu 20 kon­ku­re­na­ta. Tro­šak iz­ra­de no­vog vi­zu­al­nog iden­ti­te­ta HTZ-a je 90 ti­su­ća ku­na za kre­ativ­no rje­še­nje te 80 ti­su­ća za iz­ra­du teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je, a di­zaj­ne­ri­ca Vu­če­tić Ale­tić za svo­je je rje­še­nje na­gra­đe­na s 35 ti­su­ća ku­na.

Na na­tje­ča­ju za iz­vo­đa­ča ra­do­va oda­bra­na je tvrt­ka ŠTAND EXPO. Tko će ra­di­ti no­ve uni­for­me još se ne zna jer su se na dva po­ziv­na na­tje­ča­ja upu­će­na na adre­se 13 hr­vat­skih kon­fek­cij­skih ku­ća ja­vi­le tek dvi­je tvrt­ke ko­je pak ne udo­vo­lja­va­ju pro­pi­sa­nim uvje­ti­ma, ka­žu u HTZ-u. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, na­tje­ča­ji su ras­pi­sa­ni još pri­je če­ti­ri mje­se­ca, no iz­vo­ri Pos­lov­nog dnev­ni­ka tvr­de da je vrh HTZa in­for­ma­ci­ju ka­nio ‘ču­va­ti’ od jav­nos­ti sve do Lon­do­na. Sto­ga se još ne mo­že do­bi­ti ni fotografija iz­gle­da štan­da i odo­ra. Na stra­ni­ca­ma Udru­ge hr­vat­skih put­nič­kih agen­ci­ja na­vo­di se tek da će no­vi štand bi­ti kruž­nog ili elip­sas­tog obli­ka, dok je do­sad bio kva­dra­ti­čan i re­la­tiv­no za­tvo­ren. Iako je ci­je­na naj­ma štan­da os­ta­la pri­bliž­no is­ta kao i la­ni, znat­no je po­ras­la ci­je­na ure­đe­nja štan­da ko­ja će sa­da iz­no­si­ti 395 eura po če­tvor­nom me­tru, vid­lji­vo je na stra­ni­ca­ma HTZ-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.