H&M je u sa­mo tri tr­go­vi­ne već za­ra­dio 101 mi­li­jun ku­na

Glad za modom Šved­ski mod­ni la­nac u Hr­vat­skoj bi­lje­ži fan­tas­tič­ne re­zul­ta­te

Poslovni Dnevnik - - Tržišta - KSE­NI­JA KA­LE

ŠU us­po­red­bi s dru­gim tr­ži­šti­ma, H&M u Hr­vat­skoj ima ma­nji broj tr­go­vi­na, ali u nji­ma bi­lje­ži ve­će pri­ho­de v e d s k i m o d n i l a n a c Hen­nes&Ma­uritz u tre­ćem tro­mje­se­čju za­ključ­no s 31. ko­lo­vo­za u Hr­vat­skoj je os­tva­rio pro­da­ju ve­ću od 51 mi­li­ju­na ku­na u sve­ga tri tr­go­vi­ne. Ot­ka­ko je u trav­nju u cen­tru Cvjet­ni otvo­rio pr­vu tr­go­vi­nu u Hr­vat­skoj, H&M je do­sad ge­ne­ri­rao ukup­no 101 mi­li­jun ku­na pri­ho­da (125 mi­li­ju­na šved­skih kru­na). Ti se po­da­ci mo­gu iš­či­ta­ti iz re­zul­ta­ta H&M gru­pe za pr­vih de­vet mje­se­ci za raz­dob­lje od 1. pro­sin­ca za­ključ­no s 31. ko­lo­vo­za 2011. go­di­ne.

Ker­stin Bin­der iz H&M-ove po­druž­ni­ce za od­no­se s jav­noš­ću iz Be­ča is­ti­če da u H&Mu vi­de ve­li­ki po­ten­ci­jal za eks­pan­zi­ju na hr­vat­skom tr­ži­štu. “Hr­vat­ski su kup­ci vr­lo do­bro pri­hva­ti­li H&M-ove tr­go­vi­ne u Za­gre­bu, Spli­tu i Za­dru zbog če­ga smo vr­lo za­do­volj­ni”, ka­že Bin­der. Na­kon ukup­no pet tr­go­vi­na otvo­re­nih ove go­di­ne u Hr­vat­skoj, H&M će 20. lis­to­pa­da tr­go­vi­nu otvo­ri­ti i u za­gre­bač­kom Wes­t­ga­te Shop­ping Cityu. Is­to­dob­no, u iz­vješ­ću o re­zul­ta­ti­ma pos­lo­va­nja za tre­će tro­mje­se­čje, objav­lje­ni­ma u če­t­vr­tak na ra­zi­ni gru­pe, sto­ji da je H&M tre­će tro­mje­sječ- je za­klju­čio s pa­dom ope­ra­tiv­ne do­bi­ti od 17 pos­to. Us­pr­kos to­me os­tva­re­nim je re­zul­ta­ti­ma us­pio pre­ma­ši­ti prog­no­ze ana­li­ti­ča­ra, što u tvrt­ci pri­pi­su­ju vi­so­kim tro­ško­vi­ma si­ro­vi­na, u pr­vom re­du pa­mu­ka ko­je su us­pje­li sves­ti na naj­ma­nju mje­ru, te sma­nje­nju tro­ško­va ra­da u Azi­ji.

Ope­ra­tiv­na do­bit za pro­ma­tra­no raz­dob­lje spa­la je na 4,71 mi­li­jar­di šved­skih kru­na

PXL

U H&M-u ne kri­ju za­do­volj­stvo po­zi­ci­jom na hr­vat­skom tr­ži­štu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.