To­tal­no dru­ga­či­ji igrač u grup­noj kup­nji

To­tal­no.hr Ak­tiv­ne korisnike na­gra­đu­je ni­zom po­god­nos­ti i po­pus­ta

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

No­va stra­ni­ca za grup­nu kup­nju okup­lja ve­lik broj ur­ba­nih po­tro­ša­ča sta­rih iz­me­đu 18 i 40 go­di­na

Tren­du po­pla­ve do­ma­ćih stra­ni­ca za grup­nu ku­po­vi­nu pri­dru­žio se To­tal­no.hr ko­ji se pred­stav­lja kao to­tal­no dru­ga­či­ji igrač grup­ne ku­po­vi­ne na hr­vat­skom tr­ži­štu. Osim po Ti­ta­ni­ji, su­per­ju­na­ki­nji ko­ja se bo­ri s ci­je­na­ma i kre­ira­li su je ko­ris­ni­ci, is­ti­če se i po iz­nim­noj ak­tiv­nos­ti na druš­tve­nim mre­ža­ma.

Ima­ju­ći na umu da Hr­vat­ska ima vi­še od 900.000 ko­ris­ni­ka druš­tve­nih mre­ža, To­tal­no.hr stvo­rio je ve­li­ku onli­ne za­jed­ni­cu sljed­be­ni­ka po­volj­nih kup­nji što je re­zul­ti­ra­lo stal­nim i sta­bil­nim ras­tom fa­no­va na Fa­ce­bo­oku i Twit­te­ru. Ova stra­ni­ca za grup­nu ku­po­vi­nu okup­lja ve­lik broj ur­ba­nih i teh­no­lo­ških po­tro­ša­ča u do­bi od 18 do 40 go­di­na, stva­ra­ju­ći do­jam ve­li­ke mar­ke­tin­ške kam­pa­nje bez pret­hod­nih tro­ško­va i ula­ga­nja.

Sus­tav­no po­ve­ća­va­ju­ći vid­lji­vost i pri­sut­nost pro­daj­nih mjes­ta ili us­lu­ge, To­tal­no. hr pra­ti sva­ki lajk sva­kog pre­po­ru­če­nog pri­ja­te­lja i kup­lje- ne po­nu­de od pla­si­ra­nja kam­pa­nje na Fa­ce­bo­oku i naj­po­sje­će­ni­jim por­ta­li­ma do kup­nje ku­po­na i os­tva­re­nja do­dat­nih us­lu­ga.

To­tal­no.hr po­seb­no vo­li lo­jal­ne i ak­tiv­ne pri­ja­te­lje ko­je na­gra­đu­je s ni­zom po­god­nos­ti po­put loyal­ty kar­ti­ca ko­ja omo­gu­ću­je ek­s­tra po­pus­te u omi­lje­nim res­to­ra­ni­ma, du­ća­ni­ma ili wel­l­ness oaza­ma.

Do­dat­ni po­pus­ti os­tva­ru­ju se i ako po­tro­ša­či s os­tat­kom onli­ne com­mu­nityja po­di­je­le gdje su bi­li i što su ra­di­li, od­nos­no ako pri­ja­ve pro­daj­no mjes­to, i o to­me oba­vi­jes­te sve svo­je pri­ja­te­lje.

U pri­log mu ide i ve­li­ka po­sje­će­nost: To­tal­no.hr je pe­ta stra­ni­ca po ras­tu u Hr­vat­skoj. Sa­mim ti­me To­tal­no.hr mo­že jam­či­ti bes­pri­je­kor­nu pro­mo­ci­ju kli­jen­ti­ma, vid­lji­vost i re­do­ve no­vih ko­ris­ni­ka, a po­tro­ša­či­ma ga­ran­ti­ra vr­hun­sku us­lu­gu po po­volj­ni­joj ci­je­ni. Sve što je po­treb­no jest re­gis­tri­ra­ti se i pri­ja­vi­ti na news­let­ter ko­ji sva­kod­nev­no nu­di no­vu uz­bud­lji­vu po­nu­du s neo­do­lji­vim po­pus­tom.

PD

U Hr­vat­skoj ima 900.000 ko­ris­ni­ka druš­tve­nih mre­ža

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.