Po­če­la grad­nja vo­de­nog par­ka kod Du­go­po­lja vri­jed­nog 35 mil. eura

Tu­ri­zam Ma­đar­ska tvrt­ka Mar­ga­ri­tum s no­vim vod­stvom ko­nač­no po­kre­nu­la ve­li­ki pro­jekt

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - IVI­CA PRO­FA­CA/VLM

NU pr­voj fa­zi bit će iz­gra­đen ve­ći dio par­ka s vo­de­nim po­vr­ši­na­ma, to­bo­ga­ni­ma, ri­je­kom s va­lo­vi­ma, sport­skim te­re­ni­ma i stro­jar­ni­com akon sil­nih pe­ri­pe­ti­ja, od­go­da do­bi­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le, skup­lja­nja nov­ca, pro­mje­ne vlasništva i upra­ve, pa i kaz­ne­nih pri­ja­va, tvrt­ka Mar­ga­ri­tum ko­nač­no je ovih da­na po­lo­ži­la ka­men te­me­ljac i ti­me po­če­la grad­nju ve­li­kog aqu­apar­ka bli­zu iz­la­za s auto­ces­te u Du­go­po­lju.

Du­go­polj­ski vo­de­ni park, prak­tič­ki pr­vi ta­kav tu­ris­tič­ki sa­dr­žaj u Hr­vat­skoj, tre­bao bi bi­ti go­tov do slje­de­će tu­ris­tič­ke se­zo­ne, a u Mar­ga­ri­tu­mu ka­žu da je ri­ječ o inves­ti­ci­ji vri­jed­noj oko 35 mi­li­ju­na eura. Park će se prostirati na 12 hek­ta­ra, a imat će ka­pa­ci­tet od 5000 po­sje­ti­te­lja dnev­no. Mar­ga­ri­tum je, ina­če, tvrt­ka u vlas­niš­tvu luk­sem­bur­škog fon­da Pri­ma­tum FCP Spe­ci­ali­zed Inves­t­ment Fund, ko­jim uprav­lja Pri­ma­tum Fund Ma­na­ge­ment. Pri­je oko t r i mje­se­ca doš­lo je do pro­mje­ne v l a - s n i š t v a n a d f o n - d o m , p a je u Mar­ga­ri­tum sti­gao i no­vi di­rek­tor, Ma­đar Antal Fe­renc Ne­mes, i pri­ča o ak­va­par­ku je na­po­kon kre­nu­la ne­što mir­ni­jim ti­je­kom. Pri­je to­ga je u sve bio uklju­čen La­sz­lo Ke­re­kes, ko­je­ga se u vi­še na­vra­ta u me­di­ji­ma pro­zi­va­lo zbog pos­lo­va­nja tu­ris­tič­kih tvrt­ki u Pri­mo­šte­nu i Jel­si. Ta­daš­nja di­rek­to­ri­ca Her­mi­na Kri­vić Mi­mi­ca je do­bi­la kaz­ne­nu pri­ja­vu jer je u stu­de­no­me 2009. ar­hi­tek­ton­skom stu­di­ju Ar­c­hing Sr­đa­na Še­gvi­ća is­pla­ti­la 537.700 ku­na za do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja ni­je na­prav­lje­na.

Sa­da bi tre­ba­lo sve bi­ti u re­du: na­kon što je po­lo­žen ka men te­me­ljac, za mje­sec-dva oče­ku­je se pra­vi po­če­tak grad­nje u du­go­polj­skom ka­me­nja­ru, a pri kra­ju je iz­ra­da iz­ved­be­nog pro­jek­ta. U pr­voj fa­zi bit će iz­gra­đen ve­ći dio par­ka s vo­de­nim po­vr­ši­na­ma - ba­ze­ni­ma, to­bo­ga­ni­ma, ri­je­kom s va­lo­vi­ma, sport­skim te­re­ni­ma, stro­jar­ni­com, svim eva­ku­acij­skim pu­to­vi­ma, ma­njim ugos­ti­telj­skim ki­os­ci­ma s pra­te­ćim sa­dr­ža­ji­ma, te ugos­ti­telj­skim objek­tom i di­je­lom par­ki- ra­li­šta. Bit će iz­gra­đe­na i vo­dos­pre­ma ko­ja će ima­ti do­volj­no ka­pa­ci­te­ta da u slu­ča­ju nes­ta­ši­ce osi­gu­ra ne­sme­tan rad ak­va­par­ka za ne­ko­li­ko da­na. Kas­ni­je fa­ze pre­dvi­đa­ju na­do­grad­nju glav­ne zgra­de, pro­ši­re­nje vo­de­nih sa­dr­ža­ja, grad­nju dru­ge eta­že par­ki­ra­li­šta, te hor­ti­ku­lar­no ure­đe­nje. U pu­noj se­zo­ni u par­ku će ra­di­ti 120 do 150 lju­di, a iz­van se­zo­ne pe­de­se­tak, ko­ji će pro­ći obu­ku u ne­kom od europ­skih ak­va­par­ko­va. U Mar­ga­ri­tu­mu se na­da­ju da grad­nju ne­će pre­vi­še omes­ti ni ar­he­olo­ška is­tra­ži­va­nja pra­po­vi­jes­nih na­la­zi­šta.

Da bi iz­bje­gli pri­mjed­be eko­lo­ga, iz Mar­ga­ri­tu­ma po­ru­ču­ju da ovak­vi par­ko­vi - prem­da se ne či­ni ta­ko - ne iz­i­sku­ju ve­li­ke ko­li­či­ne ni dnev­nu po­troš­nju vo­de ni­ti je vo­da naj­skup­lja stav­ka u odr­ža­va­nju. Naj­ve­ći dio vo­de us­mje­ren je na sa­ni­tar­ni sus­tav, a osim to­ga vo­da ko­ri­šte­na za za­bav­ne sa­dr­ža­je će se re­cik­li­ra­ti - dio će ići za za­li­je­va­nje ze­le­ni­la, a dio za do­pu­nja­va­nje sa­ni­tar­nog sus­ta­va.

PD

Gor­da­na Ko­va­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.