Vi­jes­ti

15 HR­VAT­SKIH IZ­LA­GA­ČA

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Na Me­đu­na­rod­nom je­sen­skom saj­mu u Gra­zu, ko­ji se odr­ža­va od 29. ruj­na do 3. lis­to­pa­da, nas­tu­pa i 15 iz­la­ga­ča u or­ga­ni­za­ci­ji Hr­vat­ske obrt­nič­ke ko­mo­re. HOK or­ga­ni­zi­ra iz­lož­bu obrt­ni­ka pu­tem pro­izvo­da i pro­mo­tiv­nih ma­te­ri­ja­la na iz­lož­be­nom pros­to­ru po­sve­će­nom tra­di­cij­skim obr­ti­ma, tu­ris­tič­koj po­nu­di Hr­vat­ske te pro­izvo­di­ma spe­ci­fič­ni­ma za po­je­di­ne hr­vat­ske re­gi­je. Proš­le je go­di­ne sa­jam sa 420 ino­zem­nih iz­la­ga­ča iz de­vet dr­ža­va obiš­lo vi­še od 152 ti­su­će po­sje­ti­te­lja. Ove go­di­ne na­gla­sak iz­lož­be je na tra­di­cij­skim za­ni­ma­nji­ma, eko­lo­škoj pro­izvod­nji i stra­nim dr­ža­va­ma-iz­la­ga­či­ma na saj­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.