BE­LIŠ­ĆE

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Be­liš­će d.d. ute­me­lje­no je 1884. go­di­ne ka­da je bo­ga­ti in­dus­tri­ja­lac S. H. Gut­mann u is­to­ime­no­me mjes­tu sa­gra­dio ta­da naj­ve­ću europ­sku pi­la­nu za pro­rez hras­ta. Uz nju se po­tom ra­zvi­la pro­izvod­nja ta­ni­na, ba­ča­va, par­ke­ta, bri­ke­ti­ra­nog ug­lje­na, des­ti­la­ci­je dr­va, a dos­lov­no na li­va­di nas­ta­jao je no­vi grad, grad Be­liš­će. Od 1960. go­di­na te­melj­na dje­lat­nost Be­liš­ća pos­ta­je pro­izvod­nja po­lu­ce­lu­lo­ze, am­ba­laž­nog pa­pi­ra i ambalaže, pa je Be­liš­će da­nas vo­de­ća kom­pa­ni­ja pa­pir­ne i am­ba­laž­ne in­dus­tri­je ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe. Sus­tav­nim ak­vi­zi­ci­ja­ma u Hr­vat­skoj, Slo­ve­ni­ji, Sr­bi­ji i Ma­ke­do­ni­ji Be­liš­će od 1992. go­di­ne pos­tup­no pre­ras­ta u re­gi­onal­nu kom­pa­ni­ju. Sa 1050 za­pos­le­ni­ka Be­liš­će je u 2010. os­tva­ri­lo pri­hod od 737 mi­li­ju­na ku­na, što je bio rast od 27 pos­to.

Jan­dre Ro­mić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.