BE­LJE

... iz­dvo­je­no...

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Po­ljo­pri­vred­no-in­dus­trij­ski kom­bi­nat Be­lje, ko­ji pos­lu­je od 2005. u sklo­pu Agro­ko­ra, jed­na je od naj­ve­ćih hr­vat­skih tvrt­ki u tom sek­to­ru. O ko­li­ko ve­li­koj tvrt­ki se ra­di do­volj­no go­vo­re broj­ke od 20.000 hek­ta­ra po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta za ko­je od dr­ža­ve do­bi­va­ju go­diš­nje oko 100 mi­li­ju­na ku­na po­ti­ca­ja. U Be­lju ra­di 2100 lju­di ko­ji su u pro­tek­loj go­di­ni os­tva­ri­li pri­hod od 1,4 mi­li­jar­di ku­na. U od­no­su na go­di­nu pri­je lanj­ski pri­hod je bio 7,7 pos­to ve­ći. Be­lje je i ovo­go­diš­nji do­bit­nik na­gra­da za pos­lov­ni tu­ri­zam. Nji­hov pro­jekt “U sr­cu Kne­žev­nih vi­no­gra­da” Sig­ma CBTo­ur pro­gla­si­la je za naj­bo­lji pro­gram hr­vat­skog pos­lov­nog tu­riz­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.