OSI­JEK - KO­TEKS

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Ti­je­kom 60 go­di­na pos­to­ja­nja, kao prav­ni sli­jed­nik GP Osi­je­ka, DP Ni­sko­grad­ja, od­nos­no GP Grad­nja, od 1946. go­di­ne, Osi­jek-Ko­teks se struk­tu­ral­no pri­la­go­đa­vao no­vim tr­žiš­nim i or­ga­ni­za­ci­onim mo­de­li­ma i zah­tje­vi­ma. Svo­ju os­nov­nu gra­di­telj­sku dje­lat­nost je pro­ši­ri­lo na eks­po­lo­ata­ci­ju pi­je­ska i šljun­ka iz Dra­ve. Tvrt­ka je proš­lu go­di­nu za­vr­ši­la s 716 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da, a što je bio pad od 35 pos­to u od­no­su na 2009. Osi­jek-Ko­teks, ko­ji za­poš­lja­va oko 850 rad­ni­ka, u zad­nje vri­je­me je jav­nos­ti bio poz­na­ti­ji po svo­jem kon­tro­verz­nom di­rek­to­ru i ve­ćin­skom vlas­ni­ku Dra­gi Ta­di­ću ko­ji je i pod is­tra­gom USKOK-a zbog gos­po­dar­skog kri­mi­na­la i pod­mi­ći­va­nja su­da­ca Vr­hov­nog su­da.

Dra­go Ta­dić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.