Doj­mo­vi pri­prav­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - Menadžment -

MA­JA KARNIK,

Eko­no­mis­ti­ca

Ina

Fi­nan­cij­ska struč­nja­ki­nja za kon­tro­ling iz­a­bra­la je Inu za svo­ju ka­ri­je­ru. “Di­plo­mi­ra­la sam na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu, smjer Ana­li­ze i pla­ni­ra­nje, i ne­ko kra­će vri­je­me sam ra­di­la u jed­noj tvrt­ki. Inu vi­dim kao pri­li­ku za me­đu­na­rod­nu ka­ri­je­ru u sklo­pu MOL Gru­pe, ako mi se pru­ži pri­li­ka. Is­to ta­ko se ra­di o res­pek­ta­bil­noj mul­ti­na­ci­onal­noj kom­pa­ni­ji u kak­voj sam odu­vi­jek že­lje­la ra­di­ti”, ka­za­la je Ma­ja Karnik. Mla­da eko­no­mis­ti­ca po­jaš­nja­va da je naj­vi­še za­ni­ma­ju kon­tro­ling i ana­li­ze fi­nan­cij­skih iz­vje­šta­ja iz raz­li­či­tih di­je­lo­va ne­kog pos­lov­nog sus­ta­va ko­je sma­tra vr­lo važ­ni­ma jer se na taj na­čin mo­gu uoči­ti ne­pra­vil­nos­ti i po­bolj­ša­ti pos­lo­va­nje tvrt­ke. Tre­nut­no ra­di u kon­tro­lin­gu, a na­da se da će ima­ti pri­li­ku u bu­duć­nos­ti ra­di­ti na ana­li­za­ma. Karnik ta­ko­đer ka­že da je pri­jem­ni pos­tu­pak za Inu bio naj­te­ži na ko­jem je do sa­da bi­la. in­že­nje­ri raz­li­či­tih us­mje­re­nja, a po­tom eko­no­mis­ti.

Ka­ko je po­jas­ni­la Zdrav­ka De­me­tar Bu­ba­lo, Ini­na di­rek­to­ri­ca Sek­to­ra uprav­lja­nja ljud­skim re­sur­si­ma, ta je tvrt­ka za­pos­li­la 80 in­že­nje­ra, a sli­je­de eko­no­mis­ti i prav­ni­ci. “Da je ovaj pro­gram pra­vi po­go­dak i da smo naš­li lju­de ko­ji­ma smo za­do­volj­ni, a ko­ji su i za­do­volj­ni na­ma, po­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da je 97 pos­to na­ših proš­lo­go­diš­njih pri­prav­ni­ka os­ta­lo u tvrt­ki. Od 105 za­pos­le­nih, otiš­lo ih je iz osob­nih raz­lo­ga sa­mo tro­je“, ka­že De­me­tar Bu­ba­lo. Uvjet za pri­prav­niš­tvo je do dvi­je go­di­ne rad­nog sta­ža. Zol­tán Ál­dott, pred­sjed­nik Upra­ve Ine, ka­zao je ka­ko

VJE­RAN ŽGA­NEC ROBULJA/PIXSELL

No­vi za­pos­le­ni­ci do­la­ze iz Hr­vat­ske, Ma­đar­ske, Slo­vač­ke, Ita­li­je, Kur­dis­ta­na, Ru­si­je i Ru­munj­ske

Ka­ko se ra­di o mul­ti­na­ci­onal­noj kom­pa­ni­ji, jezik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.