Po­ziv stu­den­ti­ma

Poslovni Dnevnik - - Leadership ⁄ Ljudi ⁄ Edukacija -

Re­gru­ti­ra­nje ka­dro­va pu­tem igre

Fre­sh­hh je on-li­ne me­đu­na­rod­no na­tje­ca­nje ori­jen­ti­ra­no na stu­den­te, a cilj ovog pro­gra­ma je upoz­na­ti mla­de lju­de raz­li­či­tih stru­ka i us­mje­re­nja s Inom i nje­zi­nim po­dru­čji­ma ra­da te ih za­in­te­re­si­ra­ti za di­na­mič­nu naf­t­nu in­dus­tri­ju. Fre­sh­hh pred­stav­lja in­ter­na­ci­onal­no na­tje­ca­nje iz­me­đu tro­čla­nih gru­pa stu­de­na­ta za­vr­š­nih go­di­na teh­nič­kih i pos­lov­nih fa­kul­te­ta. Omo­gu­će­no je su­dje­lo­va­nje stu­de­na­ta iz ze­ma­lja ci­je­lo­ga svi­je­ta. Pu­tem in­ter­ne­ta iz­a­bra­ne gru­pe na­tje­ču se u “on-li­ne igri“ rje­ša­va­ju­ći za­dat­ke i pro­ble­me iz za­da­nih po­dru­čja. Naj­bo­lje pla­si­ra­ne gru­pe osva­ja­ju nov­ča­ne na­gra­de, su­dje­lo­va­nje na li­ve na­tje­ca­nju u Bu­dim­pe­šti i mo­guć­nost su­dje­lo­va­nja u pro­gra­mu Growww.

Hr­vat­ski tim osvo­jio če­t­vr­to mjes­to

Ka­ko bi po­tak­nu­la što ve­ći in­te­res, Ina je upu­ti­la po­zi­ve na vi­še fa­kul­te­ta i stu­dent­skih udru­ga, a te­ži­šte je bi­lo na stu­den­ti­ma teh­nič­kih fa­kul­te­ta te fa­kul­te­ta ge­oz­na­nos­ti i pos­lov­nih fa­kul­te­ta. Do­bra or­ga­ni­za­ci­ja i pro­mo­ci­ja re­zul­ti­ra­le su sa 680 pri­jav­lje­nih eki­pa od ko­jih je 75 hr­vat­skih ti­mo­va. Iako je Hr­vat­ska po pr­vi pu­ta ima­la svo­je pred­stav­ni­ke na Fre­sh­h­hu, na­še mla­de sna­ge pos­ti­gle su ve­li­ki us­pjeh. Ta­ko se tim pod na­zi­vom Fre­sh­h­hBlo­od, ko­jeg su či­ni­li stu­den­ti Ru­dar­sko ge­olo­ško naf­t­nog, Pri­ro­dos­lov­no-ma­te­ma­tič­kog i Eko­nom­skog fa­kul­te­ta iz Za­gre­ba pla­si­rao u fi­na­le Fre­sh­h­ha te u ko­nač­ni­ci osvo­jio če­t­vr­to mjes­to. Stu­den­ti­ma iz Fre­sh­h­hBlo­od ti­ma po­nu­đe­na je mo­guć­nost obav­lja­nje struč­ne prak­se u Ini ko­ju su i odra­di­li ti­je­kom sr­p­nja. Ak­tiv­nim uklju­či­va­njem u Fre­sh­hh i Growww pro­gra­me Ina je na­pra­vi­la od­mak od stan­dard­nog za­poš­lja­va­nja te se is­tak­nu­la kao po­že­ljan pos­lo­da­vac. Bu­duć­nost sva­ke kom­pa­ni­je nje­zi­ni su ljud­ski re­sur­si,a Ini­na le­ži upra­vo na mla­dim i struč­nim ta­len­ti­ma.

Glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor MOL Gru­pe Józ­sef Mol­nar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.