UPUHH naj­av­lju­je: XIV. kon­gres ho­te­li­je­ra

Odr­ža­va se pod po­kro­vi­telj­stvom pred­sjed­ni­ce Vla­de Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, u ho­te­lu She­ra­ton, Za­greb, od 6. do 7. lis­to­pa­da 2011. go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - Ufokusu -

Go­diš­nji Kon­gres ho­te­li­je­ra je­dan je od naj­z­na­čaj­ni­jih struč­nih sku­po­va u tu­riz­mu Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Uz ho­te­li­je­re okup­lja struč­nja­ke iz dru­gih gra­na i po­dru­čja tu­riz­ma i pro­fi­li­rao se je kao cen­tral­no mjes­to iz­mje­nji­va­nja zna­nja i is­kus­ta­va unu­tar sek­to­ra.

I ove go­di­ne po­kro­vi­telj kon­gre­sa je Pred­sjed­ni­ca Vla­de Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, gos­po­đa Ja­dran­ka Ko­sor. Uz os­ta­le vi­so­ke gos­te, pri­je sve­ga Mi­nis­tra Tu­riz­ma gos­po­di­na Da­mi­ra Baj­sa, pred­stav­ni­ke Vla­de i Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma oče­ku­je­mo gos­te iz Europ­skih ins­ti­tu­ci­ja te ko­le­ge iz svih udru­ga u tu­riz­mu RH, pred­stav­ni­ke so­ci­jal­nih part­ne­ra i ho­te­li­je­re iz zem­lje i ino­zem­s­tva.

Ove go­di­ne kon­gres će za­si­gur­no bi­ti pod utje­ca­jem iz­nim­no us­pješ­ne tu­ris­tič­ke se­zo­ne i kva­li­tet­nih re­zul­ta­ta ko­je oče­ku­je­mo. Neo­vis­no o kva­li­tet­nim re­zul­ta­ti­ma mo­ra­mo ih pro­ma­tra­ti is­klju­či­vo kao pr­vi ko­rak u stva­ra­nju okru­že­nja za dalj­nji rast i ra­zvoj u bu­duć­nos­ti. Na­ime, jed­na go­di­na iako us­pješ­na ne­će ri­je­ši­ti či­nje­ni­cu da smo još uvi­jek ne­do­volj­no kon­ku­ren­ti i da nam ne­dos­ta­ju inve- sti­ci­je. Još uvi­jek ni­smo pos­ta­vi­li ukup­nu in­fras­truk­tu­ru ka­ko bi na­pra­vi­li oz­bilj­ni­je po­ma­ke pre­ma oz­bilj­ni­jem ši­re­nju se­zo­ne. Bez jas­ne stra­te­gi­je ko­ja mo­ra uklju­či­ti ja­san gos­po­dar­ski, fi­skal­ni i prav­ni ok­vir mo­gu­ći su sa­mo po­ma­ci ko­je mo­že­mo na­zva­ti koz­me­tič­kim”. Neo­vis­no o či­nje­ni­ci da je Hr­vat­ska neo­s­por­no tu­ris­tič­ki atrak­tiv­na zem­lja, inves­ti­to­ri­ma još uvi­jek ni­smo priv­lač­ni. Upra­vo zbog na­ve­de­nog te­me kon­gre­sa će bi­ti raz­li­či­te. Di­je­lom će­mo si pos­ta­vi­ti am­bi­ci­ju da po­ku­ša­mo do­pri­nje­ti de­fi­ni­ra­nju stra­te­škog ok­vi­ra iako će­mo se ba­vi­ti i ope­ra­tiv­nim te­ma­ma iz do­me­ne ho­te­li­jer­skog bu­si­ne­ssa i po­ve­za­nih dje­lat­nos­ti. Za raz­li­ku od pret­hod­nih go­di­na sam kon­cept kon­gre­sa će do­ži­vje­ti odre­đe­ne pro­mje­ne. Pro­gram će se odvi­ja­ti kroz dva da­na a ot­klon od do­sa­daš­njeg na­či­na iz­ved­be će bi­ti or­ga­ni­zi­ra­nje okru­glih sto­lo­va od­nos­no struč­nih sku­po­va na te­me ko­jih su po­seb­no fo­ku­si­ra­ne i naz­na­če­ne od čla­ni­ca Udru­ge ho­te­li­je­ra od­nos­no one za ko­je na­la­zi­mo nuž­nim da bu­du obra­đe­ne na ja­san i kva­li­te­tan na­čin.

Unu­tar pro­gra­ma sa­mog kon­gre­sa odr­ža­ti će se sjed­ni­ca Iz­vr­š­nog od­bo­ra UPUHH-a. U ple­nar­nom di­je­lu će­mo obra­di­ti ak­tu­al­ne te­me ko­je po­kri­va­ju ši­ri gos­po­dar­ski i ra­zvoj­ni kon­cept; ula­zak u Europ­sku uni­ju u kon­tek­s­tu ho­te­li­jer­stva u obra­di če­ga će nam se pri­dru­ži­ti struč­nja­ci iz mi­nis­tar­stva tu­riz­ma Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, ho­te­li­jer­stva EU te HOTRECa, europ­skog udru­že­nja ho­te­li­je­ra i res­to­ra­te­ra. Nas­tav­no na is­ti kon­tekst a ob­zi­rom da će us­li­je­di­ti iz­mje­na po­rez­nog za­ko­na obra­di­ti će­mo te­mu PDV-a u ho­te­li­jer­stvu i tu­riz­mu op­će­ni­to te kao po­s­lje­di­cu pred­lo­ži­ti kon­kret­ne mje­re. Na­kon na­ve­de­nih te­ma us­li­je­di­ti će i pa­nel di­sku­si­je u ko­ji­ma će su­dje­lo­va­ti emi­nent­ni struč­nja­ci iz oba po­dru­čja. Uz pre­zen­ta­ci­je no­vih kon­ce­pa­ta u pro­da­ji i mar­ke­tin­gu te ho­tel­skoj in­dus­tri­ji op­će­ni­to vje­ru­je­mo da će paž­nju pri­vu­ći i okru­gli sto­lo­vi ko­ji će se odr­ža­va­ti kroz da­ne tra­ja­nja kon­gre­sa, uglav­nom ne­ko­li­ko is­to­dob­no a fo­ku­si­ra­ti će se na te­me ko­je su od in­te­re­sa i zna­ča­ja za pro­fe­si­onal­ce u ho­te­li­jer­stvu i tu­riz­mu. Kroz okru­gle sto­lo­ve će­mo obra­di­ti te­me Za­ko­na o ra­du, ZAMP, in­s­pek­cij­ski nad­zo­ri, su­rad­nja sa tu­ris­tič­kim za­jed­ni­ca­ma te niz dru­gih. Cilj nam je kroz za­ključ­ke okru­glih sto­lo­va u ko­ji­ma će su­dje­lo­va­ti ho­te­li­je­ri i pred­stav­ni­ci jav­nog sek­to­ra do­pri­ni­je­ti stva­ra­nju kva­li­tet­ni­jeg pos­lov­nog i prav­nog okru­že­nja. Uz pred­stav­ni­ke Vla­de i Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma oče­ku­je­mo gos­te iz Europ­skih ins­ti­tu­ci­ja te ko­le­ge iz svih udru­ga u tu­riz­mu RH, pred­stav­ni­ke so­ci­jal­nih part­ne­ra i ho­te­li­je­re iz zem­lje i ino­zem­s­tva. Vje­ru­je­mo da će i ove go­di­ne kao po­s­lje­di­ca kva­li­tet­nog i ak­tu­al­nog pro­gra­ma kon­gres pri­vu­ći paž­nju stru­ke i ši­re jav­nos­ti te da će­mo ima­ti pri­go­du poz­dra­vi­ti ve­li­ki broj su­di­oni­ka. Ono što je zna­čaj­ni­je, na­da­mo se da će­mo kroz ak­tiv­ne ras­pra­ve na za bu­duć­nos­ti zna­čaj­ne i važ­ne te­me iz­vu­ći za­ključ­ke ko­ji će pos­ta­ti vo­di­lja pri stva­ra­nju stra­te­gi­je i ope­ra­tiv­nih pla­no­va nad­lež­nih mi­nis­tar­sta­va u raz­dob­lju is­pred nas.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.