Kvar­ne­ru do­ma­ćins­tvo Vi­je­ća Ska­la

Skal Club Su­sret će se odr­ža­ti od 20. do 23. trav­nja 2012.

Poslovni Dnevnik - - Ufokusu -

Opa­ti­ja Udru­ga Skal International Kvar­ner bit će do­ma­ćin po­lu­go­diš­njeg su­sre­ta Vi­je­ća International Ska­la ko­ji će se odr­ža­ti u Opa­ti­ji od 20. do 23. trav­nja 2012. go­di­ne, pri­op­ći­li su iz Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Kvar­ne­ra iz ko­je su iz­vi­jes­ti­li i da je Eko cen­tar “Ca­put In­su­lae Be­li” do­bio go­diš­nju na­gra­du Skal Clu­ba za pro­jek­te odr­ži­vog ra­zvo­ja u tu­riz­mu.

Skal Club International do­di­je­lio je Eko cen­tru “Ca­put In­su­lae Be­li” go­diš­nju na­gra­du za pro­jek­te odr­ži­vog ra­zvo­ja u tu­riz­mu u ka­te­go­ri­ji “Ge­ne­ral Co­un­trysi­de” za pro­jekt “Eko­to­uri­zam na Tra­mun­ta­ni kao me­to­da za­šti­te pri­rod­nog i kul­tur­no-po­vi­jes­nog na­s­lje­đa”. Na­gra­da je, ka­ko se na­vo­di, do­bi­ve­na u ja­koj kon­ku­ren­ci­ji s mno­go­broj­nim svjet­skim tu­ris­tič­kim agen­ci­ja­ma i na­ci­onal­nim par­ko­vi­ma.

Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca Kvar­ne­ra, u su­rad­nji s udru­gom Skal International Kvar­ner, pred­sta­vi­la se na 72. Me­đu­na­rod­nom svjet­skom kon­gre­su udru­že­nja Skal ko­ji je od 18. do 22. ruj­na odr­žan u fin­skom gra­du Tur­ku. Skal Club International je pro­fe­si­onal­na me­đu­na­rod­na or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja ima oko 20.000 čla­no­va, uglav­nom me­na­dže­ra naj­z­na­čaj­ni­jih tvrt­ki u tu­riz­mu. Udru­ga Skal International Kvar­ner bit će do­ma­ćin po­lu­go­diš­njeg su­sre­ta Vi­je­ća International Ska­la ko­ji će se odr­ža­ti u Opa­ti­ji od 20. do 23. trav­nja 2012. Na po­lu­go­diš­njem su­sre­tu u Opa­ti­ji su­dje­lo­vat će čla­no­vi glav­nog od­bo­ra, iz­vr­š­nog od­bo­ra i vi­je­ća International Ska­la i dru­gi, tj. oko 100 su­di­oni­ka, iz­vi­jes­ti­li su iz TZ Kvar­ne­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.