Ma­li ma­es­tro opet će na Vr­hov­ni sud

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

U po­nov­lje­nom su­đe­nju ka­da su Go­to­vac i Sta­nić osu­đe­ni ni­je bi­lo no­vih do­ka­za op­tuž­be, obra­na se ne mi­ri s ni­zom in­ter­pre­ta­ci­ja te će se ža­li­ti

Osu­đu­ju­ća pre­su­da za ko­rup­ci­ju za Iva­na Go­tov­ca, biv­šeg pot­pred­sjed­ni­ka HFP-a i po­du­zet­ni­ka Svje­tla­na Sta­ni­ća u “Ma­lom ma­es­tru” po­ka­zu­je da je taj pred­met ati­pi­čan po ti­je­ku, ne­vje­ro­jat­nom obra­tu i pi­ta­nje je ka­ko će u ko­nač­ni­ci za­vr­ši­ti. Do­sad su do­ne­se­ne tri od­lu­ke, a tre­ća tre­nu­tač­no mi­je­nja sta­nje pred­me­ta u ko­rist USKOK-a. To vi­še ni­je pr­vi ve­li­ki slu­čaj u ko­jem je USKOK za­bi­lje­žio po­čet­ni ne­ga­ti­van re­zul­tat. Na­kon pr­ve os­lo­ba­đa­ju­će pre­su­de sa­da je iz­re­če­na osu­đu­ju­ća. No, pro­ces će se nas­ta­vi­ti i pli­je­ni­ti po­zor­nost zbog žal­be obra­ne. S ob­zi­rom da je pred­met os­tao “živ” jer ga Vr­hov­ni sud ni­je sam pre­su­dio (uki­nuo je pre­su­du i vra­tio na po­nov­no su­đe­nje), te da se obra­na pri­pre­ma vr­lo sis­te­ma­tič­no sru­ši­ti kri­me­ne, ras­plet bi mo­gao bi­ti jed­na­ko za­nim­ljiv.

Vr­hov­ni sud, usvo­jiv­ši USKOK-ovu žal­bu, vje­ro­jat­no zbog an­ti­ko­rup­cij­skog ka­rak­te­ra pred­me­ta, pr­vi put je dao vr­lo su­ges­tiv­nu upu­tu ni­žem su­du. No, opet će on bi­ti u pri­li­ci rje­ša­va­ti taj slu­čaj i po­no­vo će na tes­tu bi­ti za­ključ­ci ni­žeg su­da: u po­nov­lje­nom su­đe­nju ni­je bi­lo no­vih do­ka­za op­tuž­be, a obra­na je iz­ve­la no­ve do­ka­ze ko­je je pr­vos­tu­panj­ski sud u svo­joj pre­su­di sa­sje­kao. Obra­na se ne mi­ri s ni­zom in­ter­pre­ta­ci­ja. Pri­mjer to­ga da je u tom slu­ča­ju pos­to­ja­la bo­ja­zan da će inves­ti­tor tra­ži­ti obe­šte­će­nje zbog kri­ve pre­zen­ta­ci­je sli­ke o Da­la­ma­ci­ja­vi­nu (tvr­de da je sve pre­zen­ti­ra­no u ten­der­skoj do­ku­men­ta­ci­ji ko­ja je uklju­či­va­la i miš­lje­nje DORH-a). U is­tom kon­tek­s­tu je i pi­ta­nje ocje­ne do­ka­za za dva obe­ća­nja: za­pos­le­nja Go­tov­ca kod Sta­ni­ća i nov­ča­ne po­zaj­mi­ce od pet mil. ku­na, zbog na­vo­da obra­ne da je obe­ća­nje iz­vu­če­no iz­van kon­tek­s­ta raz­go­vo­ra. Kri­me­na pri­ma­nja i da­va­nja mi­ta u vi­du pe­ke i pu­to­va­nja ne­ma jer sud sma­tra da se ra­di o me­đu­sob­nom pri­ja­telj­skom da­ri­va­nju. Pri­ja­telj­stvo či­ni se mo­že bi­ti važ­na či­nje­ni­ca, a sud­ski je ut­vr­đe­na. Kao ak­tiv­ni tr­go­vac, čak špe­ku­lant na tr­ži­štu - što ni­je kri­men, os­vje­do­če­no je da je Go­to­vac ras­po­la­gao s vi­še mi­li­ju­na ku­na iz obi­telj­ske imo­vi­ne. Na­kon pu­nog nad­zo­ra Han­fa je na­vod­no ut­vr­di­la da on ni­je in­saj­der­ski tr­go­vao. U ve­zi ko­nač­ne kva­li­fi­ka­ci­je to­ga Go­tov­če­va ho­bi­ja u kon­tek­s­tu da se Sta­ni­ću do­pao ta­kav vid za­ra­de te je htio da Go­to­vac tr­gu­je i nje­go­vim sred­stvi­ma bez do­go­vo­ra o po­zaj­mi­ci, doz­nat će se vi­še u nas­tav­ku pro­ce­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.