Sre­ća za štand HTZ-A da su iz­bo­ri

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Pro­mje­na iz­gle­da zas­ta­rje­log štan­da HTZ-a za svjet­ske tu­ris­tič­ke saj­mo­ve odi­grat će se u stu­de­nom tik uoči iz­bo­ra za di­rek­to­ra HTZ-a i par­la­men­tar­nih iz­bo­ra

Ču­da se do­ga­đa­ju, pa će se ta­ko do­go­di­ti i da se pro­mi­je­ni iz­gled i kon­cept štan­da Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce ko­ji se pos­tav­lja na svjet­skim tu­ris­tič­kim saj­mo­vi­ma. Tko je god ikad pro­še­tao saj­mo­vi­ma u Ber­li­nu i Lon­do­nu i lu­ta­ju­ći bes­kraj­nim pa­vi­ljo­ni­ma vi­dio sva ona svjet­ska ču­da, zna da je ovo jed­na od bo­ljih vi­jes­ti ko­ju nam je mo­gao pla­si­ra­ti di­rek­tor HTZ-a Ni­ko Bu­lić. Štand HTZa ko­ji se go­di­na­ma skla­pao na svjet­skim tu­ris­tič­kim bur­za­ma bio je ne­priv­la­čan, si­ro­ma­šan i ne­prik­la­dan za pos­lov­ne sas­tan­ke ko­ji se odr­ža­va­ju ti­je­kom saj­ma. Ni “ci­vil­ni” po­sje­ti­te­lji ni­su ta­mo mo­gli osje­ti­ti ni da­šak šar­ma hr­vat­skog tu­riz­ma ko­ji bi ih pri­vu­kao na pu­to­va­nje. Imidž će sre­ćom pro­mi­je­ni­ti i ne­sret­ne HTZ-ove hos­te­se ko­je su se bez gre­ške mo­gle za­mi­je­ni­ti za stju­ar­de­se avi­ona DC10 u ra­nim osam­de­se­ti­ma. Ni­je da su iz­gled štan­da i odo­re hos­te­sa pre­sud­ni u os­tva­ri­va­nju tu­ris­tič­kih re­zul­ta­ta Hr­vat­ske ili bi­lo ko­je dru­ge zem­lje. No re­tro di­zajn si­gur­no je na­ru­ša­vao imidž des­ti­na­ci­je, ša­lju­ći po­ru­ku da nam je i tu­ris­tič­ka po­nu­da tak­va, za­os­ta­la i nez­grap­na (iako ni to u ne­kim di­je­lo­vi­ma Hr­vat­ske ni­je da­le­ko od is­ti­ne). Zna­ko­vit je tre­nu­tak ko­jeg su Bu­lić i mi­nis­tar tu­riz­ma Da­mir Bajs oda­bra­li za pre­zen­ta­ci­ju no­vog vi­zu­al­nog iden­ti­te­ta, ni­ma­lo slu­čaj­no. Bit će to u Lon­do­nu za ne­što vi­še od mje­sec da­na, tik pri­je početka iz­bo­ra za di­rek­to­ra HTZ-a, ali i par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Ni­je da ni­je mo­glo i ra­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.