Hlad­no pi­vo i La­ško pi­vo tri go­di­ne za­jed­no

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Pi­vo­var­na La­ško i rock bend Hlad­no pi­vo pot­pi­sa­li su tro­go­diš­nji ugovor o su­rad­nji. Ju­re Stuc, di­rek­tor mar­ke­tin­ga Pi­vi­var­ne La­ško re­kao je ka­ko kom­pa­ni­ja i rock gru­pa ima­ju is­tu cilj­nu sku­pi­nu “lju­di ko­ji vo­le Hlad­no pi­vo i ja­ko do­bro hlad­no pi­vo”. Mile Ke­kin, fron­t­man gru­pe i Zo­ran Su­ba­šić po­jas­ni­li su ka­ko im je ugovor s La­škim omo­gu­ćio da na­pra­ve pra­vu spek­ta­ku­lar­nu tur­ne­ju, ali i da ci­je­ne ulaz­ni­ca sma­nje za 50 pos­to. Na pi­ta­nje za­što se ulaz­ni­ce za za­gre­bač­ki nastup 7. lis­ti­pa­da pro­da­ju sa­mo u Ti­sku od­go­va­ra­ju ka­ko s Ti­skom ima­ju po­lu­part­ner­ski od­nos za­hva­lju­ju­ći ko­jem si mo­gu pri­ušti­ti ina­če sku­pu rek­lam­nu kam­pa­nju, oso­bi­to te­le­vi­zij­ske mi­nu­te.

PXL

Za­hva­lju­ju­ći ugo­vo­ru s Pi­vo­var­nom La­ško ci­je­na ulaz­ni­ca za tur­ne­ju Hlad­nog pi­va sma­nje­na 50 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.